Dette trenger du til søknaden

Når du skal fylle ut søknaden er det flere opplysninger om foretaket du må ha for hånden. Her er en oversikt.

Sist endret 01.06.2018
Les dette før du søker sentral godkjenning av foretaket ditt
Les dette før du søker sentral godkjenning av foretaket ditt Foto: Colourbox

Krav til utdanning og praksis

Godkjenningsbeviset for sentral godkjenning for ansvarsrett skal avspeile foretakets faglige kvalifikasjoner, gjennomføringsevne og at seriøsitetsvilkårene er oppfylt. Dette skal legges til grunn når du velger hvilke godkjenningsområder du søker om.

Ved førstegangs søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett er det krav om at den faglige ledelsen minimum innehar fag-/svennebrev eller tilsvarende. Foretakets faglige kvalifikasjoner skal dokumenteres og være i samsvar med foretakets organisasjonsplan.

Byggesaksforskriften kap. 11 stiller generelle krav til faglige kvalifikasjoner.

I veiledningen til byggesaksforskriften § 11-3 finner du en tabell med de utdanningsnivåer og praksislengder som er knyttet opp mot de forskjellige funksjoner og tiltaksklasser.

Overgangsordning

Foretak som søker om fornyelse av sin sentrale godkjenning vurderes etter kompetansekravene som gjaldt før 1. januar 2016. Dette er en overgangsbestemmelse som innebærer at foretakene kan få fornyet sin sentrale godkjenning på bakgrunn av langvarig praksis.

I begrepet fornyelse ligger det at den nye søknaden må være innsendt innen utløpet av forrige godkjenningsperiode, og at foretaket tidligere har hatt sentral godkjenning for de aktuelle godkjenningsområdene og tiltaksklassene. Minstekravet om utdanning tilsvarende fag-/svennebrevnivå må likevel være oppfylt. Det er videre en forutsetning at det ikke har vært større endringer i foretakets faglige ledelse.

Foretak som vurderes i henhold til overgangsbestemmelsen har frist fram til 1. juli 2020 til å oppfylle kompetansekravene fullt ut.

Organisasjonsplan

Dette er en plan som viser foretakets organisasjonsstruktur, inkludert overordnet ansvars- og myndighetsfordeling.

Referanseprosjekt

Når du fyller ut søknaden er det viktig å få med alle nødvendige og relevante opplysninger for godkjenningsområdene og tiltaksklassene du søker om. Sørg for at beskrivelsen av referanseprosjektene er informative og at det fremkommer av beskrivelsen hva foretaket utførte og hvilken rolle foretaket hadde i referanseprosjektet.

Beskrivelser av referanseprosjekter skal vise at foretaket har en dekkende praksis for godkjenningsområdet det søker. Vi anbefaler at du leser innholdet i godkjenningsområdene du søker om i SAK10 §13-5. Dette for å enklere kunne hente ut de elementene ved prosjektene som er avgjørende for relevansen og tiltaksklassen til godkjenningsområdene du søker om. Referanseprosjektene skal også være sporbare i form av gårds- og bruksnummer, eller kommunens saksnummer. 

Referanseprosjekter: Veiledning til byggesaksforskriften § 13-5 har utfyllende tekster og eksempler om godkjenningsområder og tiltaksklasser.

Dokumentasjon av kvalitetssikringsrutiner

Ved søknad om sentral godkjenning for ansvarsrett er det krav om dokumentasjon av kvalitetssikringsrutiner. Det er viktig at foretakets rutiner er tilpasset de godkjenningsområdene foretaket søker sentral godkjenning for. Det skal komme frem av søknaden at alle kravene til kvalitetssikringsrutiner er ivaretatt av foretaket. Ved innsending av søknad om sentral godkjenning må foretaket erklære at det har kvalitetssikringsrutiner som ivaretar krav i plan- og bygningslovgivningen og er tilpasset foretaket og de godkjenningsområdene det søker godkjenning for.

Dokumentasjon av kvalitetssikringsrutiner: Veiledning til byggesaksforskriften kapittel 10 har utfyllende tekster.

HMS-erklæring

Dette er en erklæring som skal vise at virksomheten arbeider systematisk for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, og dermed tilfredsstiller kravene i forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten.

Seriøsitetsvilkår og tilleggsopplysninger

Foretak som søker sentral godkjenning for ansvarsrett skal være registrert i Merverdiavgiftsregisteret. Foretaket skal ikke ha forfalt og ubetalt skatt, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og merverdiavgift. Dette vil bli sjekket ved søknadsbehandlingen.

Det er valgfritt å legge ved tilleggsopplysninger om at foretaket er godkjent som opplæringsbedrift, og at det har gyldig yrkesskade- og ansvarsforsikring. Dette vil fremgå av foretakets godkjenningsbevis. 

Seriøsitetsvilkår - SAK10 §§ 13-1a og b.

Uavhengig kontroll

Kontroll av egne arbeider er ikke lenger et eget ansvarsområde i byggesaker. Dette er nå en del av kvalitetssikringen ethvert foretak skal gjennomføre for sin egen prosjektering og utførelse, jf. byggesaksforskriften (SAK10) §§ 12-3 og 12-4.

De nye godkjenningsområdene for kontroll speiler de obligatoriske kontrollområdene, altså de fagområdene hvor det skal gjennomføres uavhengig kontroll i alle byggesaker fra 1.1.2013

Sett deg inn i regelverket

Det er viktig å sette seg inn i hvilke krav foretaket må oppfylle og hvilke opplysninger vi trenger for å kunne behandle søknaden om sentral godkjenning for ansvarserett. Den informasjonen finner du i byggesaksforskriften (SAK10) og mer utfyllende i veiledning om byggesak.

Mer informasjon finner du i byggesaksforskriften (SAK10)

Om konsulentbistand

Flere konsulentfirmaer tilbyr bistand i forbindelse med søknader om sentral godkjenning. Vi gjør oppmerksom på at firmaene opererer selvstendig og ikke har tilknytning til Direktoratet for byggkvalitet. Generelt er det en fordel at foretakene selv setter seg inn i forutsetningene for de ansvarsområdene de skal søke godkjenning for. Foretaket er ansvarlig for at opplysningene i søknaden er korrekt.