Klagenemnda for sentral godkjenning

Klagenemnda for sentral godkjenning er klageinstans for enkeltvedtak om sentral godkjenning.

Sist endret 01.09.2017
Colourbox

Vedtak om sentral godkjenning kan påklages av parter og andre med rettslig klageinteresse. Dette kan være vedtak om innvilgelse, fornyelse, avslag på søknad om eller tilbaketrekking av sentral godkjenning. Klagenemnda er oppnevnt og behandler saker med hjemmel i byggesaksforskriftens § 13-10.

Direktoratet for byggkvalitet er sekretariat for klagenemnda og forbereder klagesaker. 

Klagenemndas avgjørelser kan ikke påklages, men kan forfølges rettslig ved domstolene og legges frem for Sivilombudsmannen.

Nemndas medlemmer

Klagenemnda består av sju medlemmer og varamedlemmer som oppnevnes av Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter forslag fra berørte bransje- og brukerinteresser. Funksjonstiden for medlemmer og varamedlemmer er tre år. 

Fra 1.1.2017 til 31.12.2019 består klagenemnda av følgende medlemmer/varamedlemmer:

MEDLEMMER I KLAGENEMNDA

Leder:

 

Torild Engh

Entepriseforeningen Bygg og anlegg

Nestleder:

 

Anette Søby Bakker

Arkitektbedriftene i Norge AS

Representerer søkere, prosjekterende og kontrollerende:

Medlem:

 

Hossam Gadalla

Nordic - Office of Architecture AS

Vara:

 

Roger Snustad

Norconsult AS

Medlem:

 

Tone Cecilie Frønsdal

Sweco Norge AS

Vara:

 

Jan Vidar Monsen

Arkitektene VIS-Á-VIS AS

Representerer arbeidsgiversiden hos utførende i bygg og anlegg:

Medlem:

 

 

Trygve Eriksen

Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO)

Vara:

 

 

Liv Johanne Ro

Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO)

Representerer arbeidstakersiden hos utførende i bygg og anlegg:

Medlem:

 

Jan Ørnevik

Fellesforbundet (LO)

Vara:

 

Per Skau

Fellesforbundet (LO)

Representerer brukerinteresser hos tiltakshaver:

Medlem:

 

Tore Hvidsand

Statsbygg

Vara:

 

Christian Venge Tollefsen

Forsvarsbygg

Representerer brukerinteresser i det offentlige:

Medlem:

 

Heidi Marhaug Sauar

Kongsberg kommune

Vara:

 

Åse Eiterstraum

Bærum kommune

Kontakt klagenemnda

Henvendelser til klagenemnda rettes til Direktoratet for byggkvalitet.