Klagenemnda for sentral godkjenning

Klagenemnda for sentral godkjenning er klageinstans for enkeltvedtak om sentral godkjenning.

Publisert 29.05.2012
Colourbox

Vedtak om sentral godkjenning kan påklages av parter og andre med rettslig klageinteresse. Dette kan være vedtak om innvilgelse, fornyelse, avslag på søknad om eller tilbaketrekking av sentral godkjenning. Klagenemnda er oppnevnt og behandler saker med hjemmel i plan- og bygningslovens § 13-9.

Direktoratet for byggkvalitet er sekretariat for klagenemnda og forbereder klagesaker. 

Klagenemndas avgjørelser kan ikke påklages, men kan forfølges rettslig ved domstolene og legges frem for Sivilombudsmannen.

Nemndas medlemmer

Klagenemnda består av syv medlemmer og varamedlemmer som oppnevnes av Kommunal- og regionaldepartementet etter forslag fra berørte bransje- og brukerinteresser. Funksjonstiden for medlemmer og varamedlemmer er tre år. Klagenemnda består for tiden av følgende medlemmer/varamedlemmer:

  • Leder Magnar Danielsen (vararepresentant Ole Ramberg) 
  • Arild Sletten (vararepresentant Eva Paulshus)
  • Liv Svare (vararepresentant Rikke Ch. Sundt)
  • Karina Krane (vararepresentant Svein H. Kjærnet)
  • Sigurd Haaland (vararepresentant Hege Herdlevær)
  • Anne Katrine Westerheim (vararepresentant Kari Myhre Hellem)
  • Ole Guttorm Brenden

Kontakt klagenemnda

Henvendelser til klagenemnda rettes til Direktoratet for byggkvalitet.