Klagenemnda for sentral godkjenning

Klagenemnda for sentral godkjenning er klageinstans for enkeltvedtak om sentral godkjenning.

Sist endret 21.06.2019

Vedtak om sentral godkjenning kan klagast på av partar og andre med rettsleg klageinteresse. Dette kan vere vedtak om godkjenning, fornying, avslag på søknad om eller tilbaketrekking av sentral godkjenning. Klagenemnda er oppnemnd og behandlar saker med heimel i byggesaksforskriftens § 13-10.

Direktoratet for byggkvalitet er sekretariat for klagenemnda og førebur klagesaker. 

Ein kan ikkje klage på avgjerslene til klagenemnda, men ein kan forfølgje dei rettsleg ved domstolane og leggje dei fram for Sivilombudsmannen.

Medlemmene i nemnda

Klagenemnda består av sju medlemmer og varamedlemmer som blir nemnde opp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter forslag frå aktuelle bransje- og brukarinteresser. Funksjonstida for medlemmer og varamedlemmer er tre år.

Frå 1.1.2017 til 31.12.2019 består klagenemnda av følgjande medlemmer/varamedlemmer:

MEDLEMMER I KLAGENEMNDA

Leder:

 

Anette Søby Bakker

Arkitektbedriftene i Norge AS

 

Nestleder:

 

Silje Lindvig 

Maskinentreprenørenes forening (MEF)

 

Representerer søkjarar, prosjekterande og kontrollerende:

Medlem:

 

Hossam Gadalla

Nordic - Office of Architecture AS

Vara:

 

Roger Snustad

Norconsult AS

 

Medlem:

 

Tone Cecilie Frønsdal

Sweco Norge AS

Vara:

 

Jan Vidar Monsen

Arkitektene VIS-Á-VIS AS

Representerer arbeidsgivarsida hos utførande i bygg og anlegg:

Medlem:

 

 

Liv Johanne Ro

Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO)

Vara:

 

 

Trygve Eriksen

Nordnorske Entreprenørers Serviceorganisasjon (NESO)

Representerer arbeidstakarsida hos utførande i bygg og anlegg:

Medlem:

 

Jan Ørnevik

Fellesforbundet (LO)

Vara:

 

Per Skau

Fellesforbundet (LO)

Representerer brukarinteresser hos tiltakshavar:

Medlem:

 

Tore Hvidsand

Statsbygg

Vara:

 

Christian Venge Tollefsen

Forsvarsbygg

Representerer brukarinteresser i det offentlege:

Medlem:

 

Heidi Marhaug Sauar

Kongsberg kommune

Vara:

 

Åse Eiterstraum

Bærum kommune

Kontakt klagenemnda

Førespurnader til klagenemnda rettast til Direktoratet for byggkvalitet.

Klage?

Du kan klage på eit vedtak som er gjort i saka di. Klagen blir behanda av Klagenemnda for sentral godkjenning.

Du kan sende inn klage på eit vedtak via brukerportalen