Klagenemnda for sentral godkjenning

Klagenemnda for sentral godkjenning er klageinstans for enkeltvedtak om sentral godkjenning.

Sist endret 03.10.2022

Vedtak om sentral godkjenning kan klagast på av partar og andre med rettsleg klageinteresse. Dette kan vere vedtak om godkjenning, fornying, avslag på søknad om eller tilbaketrekking av sentral godkjenning.  Klagenemnda er oppnemnd og behandlar saker med heimel i byggesaksforskriftens § 13-10.

Direktoratet for byggkvalitet er sekretariat for klagenemnda og førebur klagesaker. Om direktoratet finn grunnlag for å ta klagen til følgje, kan direktoratet sjølv fatte eit omgjøringsvedtak. Dersom direktoratet ikkje finn å kunne ta klagen til følgje og endre vedtaket, vil saken bli sendt Klagenemnda for sentral godkjenning for endeleg avgjerd. Føretaket vil få kopi av saksframlegget i forkant av møtet. 

Ein kan ikkje klage på avgjerslene til klagenemnda, men ein kan forfølgje dei rettsleg ved domstolane og leggje dei fram for Sivilombudsmannen.

Medlemmene i nemnda

Klagenemnda består av sju medlemmer og varamedlemmer som blir nemnde opp av Kommunal- og moderniseringsdepartementet etter forslag frå aktuelle bransje- og brukarinteresser. Funksjonstida for medlemmer og varamedlemmer er tre år.

Frå 1.1.2020 til 31.12.2022 består klagenemnda av følgjande medlemmer/varamedlemmer:

MEDLEMMER I KLAGENEMNDA

Leder:

 

Anette Søby Bakker

Arkitektbedriftene i Norge AS

 

Nestleder:

 

Silje Lindvig 

Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

 

Representerer a) søkjarar og prosjekterande og b) kontrollerande:

Medlem:

 

Hossam Gadalla

Nordic - Office of Architecture AS

Vara:

 

Roger Snustad

Norconsult AS

 

Medlem:

 

Olav Haugerud

Protan AS

Vara:

 

Jan Vidar Monsen

Arkitektene VIS-Á-VIS AS

Representerer arbeidsgivarsida hos utførande i bygg og anlegg:

Medlem:

 

Endre Straume Mårstig

Eget foretak

Vara:

 

Kjersti Strand Gladsø

SG-Entreprenør AS

Representerer arbeidstakarsida hos utførande i bygg og anlegg:

Medlem:

 

Jan Ørnevik

Fellesforbundet (LO)

Vara:

 

Per Skau

Fellesforbundet (LO)

Representerer brukarinteresser hos tiltakshavar:

Medlem:

 

Cecilie Kaastrup Torbjørnsen

Huseiernes landsforbund

Vara:

 

Ove Ågedal

Entra ASA

Representerer brukarinteresser i det offentlege:

Medlem:

 

Kathrine Julin Pettersen

Statsbygg

Vara:

 

Venke Moe

Kristiansand kommune

Kontakt klagenemnda

Førespurnader til klagenemnda rettast til Direktoratet for byggkvalitet.