Overgangsordning for kompetansekrav

For å sikre at langvarig praksis godkjennes, har KMD vedtatt en overgangsordning for den sentrale godkjenningsordningen.

Sist endret 23.02.2016

1. januar 2016 trådte en rekke endringer i byggesaksforskriften i kraft, blant annet klare krav til utdanning. En viktig bakgrunn for endringene var å sikre likebehandling av foretak innen EØS-området. Norske og utenlandske firmaer skal konkurrere på like vilkår.

Langvarig praksis godkjennes

Etter å ha mottatt reaksjoner og tilbakemeldinger fra bransjeorganisasjoner og foretak om at endringene vil få negative konsekvenser for dem, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtatt en overgangsordning for den sentrale godkjenningsordningen. Overgangsordningen innebærer at foretak i en toårsperiode kan få fornyet sin sentrale godkjenning blant annet på bakgrunn av langvarig praksis.

Dette betyr at foretak som søker om fornyelse av sin sentrale godkjenning, kan vurderes etter de mer lempelige kompetansekravene som gjaldt før 1. januar 2016. Overgangsregelen gjelder kun kravene til utdanning og praksis. Det lempes ikke på seriøsitetskravene som gjelder betaling av skatt og merverdiavgift, registrering i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, obligatoriske forsikringer og lønns- og arbeidsvilkår.

Overgangsbestemmelsen gjelder frem til 1. juli 2018. Etter denne datoen skal alle sentralt godkjente foretak oppfylle kompetansekravene fullt ut.

Erklæring av ansvar i byggesak

Departementet har også vedtatt en bestemmelse som presiserer at relevant sentral godkjenning normalt skal legges til grunn av kommunene ved erklæring om ansvarsrett, tilsyn med kvalifikasjoner og eventuell vurdering av tilbaketrekking av ansvarsrett.

Spørsmål om din søknad?

Spørsmål om din søknad?

Har du spørsmål om søknaden til foretaket ditt og overgangsordningen? Ring avdeling for sentral godkjenning på tlf. 22 47 56 00, tastevalg 1.

Mediehenvendelser kan rettes til kommunikasjonssjef Gro Maren Mogstad Karlsen på tlf. 924 60 831.