Overgangsordning for kompetansekrav

For å sikre at langvarig praksis godkjennes, har KMD vedtatt en overgangsordning for den sentrale godkjenningsordningen.

Sist endret 01.06.2018

1. januar 2016 trådte en rekke endringer i byggesaksforskriften (SAK10) i kraft, blant annet klare krav til utdanning. En viktig bakgrunn for endringene var å sikre likebehandling av foretak innen EØS-området. Norske og utenlandske firmaer skal konkurrere på like vilkår.

Langvarig praksis godkjennes

Etter tilbakemeldinger fra bransjeorganisasjoner og foretak om at endringene kom overraskende og fikk negative konsekvenser for foretaken, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtatt en overgangsbestemmelse for den sentrale godkjenningsordningen. Overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 innebærer at foretak som søker om fornyelse av sin sentrale godkjenning, kan vurderes etter de mer lempelige kompetansekravene som gjaldt før 1. januar 2016.

Overgangsbestemmelsen innebærer at foretaket kan få fornyet sin sentrale godkjenning på bakgrunn av langvarig praksis. Bestemmelsen er gitt for at foretakene skal få tid til å oppgradere sin formalkompetanse og tilpasse seg regelverket.

Forutsetninger for overgangsordningen:

I begrepet fornyelse ligger det at den nye søknaden må være innsendt innen utløpet av forrige godkjenningsperiode. I tillegg må foretaket hatt sentral godkjenning for de aktuelle godkjenningsområdene og tiltaksklassene. Minstekravet om utdanning tilsvarende fag-/svennebrevnivå må likevel være oppfylt. Det er også en forutsetning for fornyelse at det ikke har vært større endringer i den faglige ledelsen i foretaket.

Vurdering av om praksis i det enkelte tilfellet kan kompensere for manglende utdanningsnivå, er en konkret skjønnsmessig vurdering. Praksis kan kun kompensere for ett manglende utdanningsnivå. Praksis kan aldri kompensere for totalt fravær av formell utdanning.

Overgangsbestemmelsen er forlenget frem til 1. juli 2020

Overgangsbestemmelsen gjaldt opprinnelig frem til 1. juli 2018, men er nå forlenget med to år frem til 1. juli 2020. Etter 1. juli 2020 skal alle sentralt godkjente foretak oppfylle kompetansekravene fullt ut.

Overgangsregelen gjelder kun kravene til utdanning og praksis. Det lempes ikke på seriøsitetskravene som gjelder betaling av skatt og merverdiavgift, registrering i arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, obligatoriske forsikringer og lønns- og arbeidsvilkår.