Overgangsordning for kvalifikasjonskrav

Det er vedtatt en overgangsbestemmelse for den sentrale godkjenningsordningen, som innebærer at foretaket kan få fornyet sin godkjenning blant annet på bakgrunn av langvarig praksis.

Sist endret 17.10.2019

1. januar 2016 trådte en rekke endringer i byggesaksforskriften (SAK10) i kraft, blant annet klare krav til utdanning. Etter tilbakemeldinger fra bransjeorganisasjoner og foretak om at endringene kom overraskende og fikk negative konsekvenser for foretakene, har Kommunal- og moderniseringsdepartementet vedtatt en overgangsbestemmelse for den sentrale godkjenningsordningen.

Overgangsbestemmelsen i SAK10 § 20-3 innebærer at foretak som søker om fornyelse av sin sentrale godkjenning kan vurderes etter de mer lempelige kvalifikasjonskravene som gjaldt før 1. januar 2016. Det vil si at foretaket kan få fornyet sin sentrale godkjenning blant annet på bakgrunn av langvarig praksis. Bestemmelsen er gitt for at foretakene skal få tid til å oppgradere sin formalkompetanse og tilpasse seg regelverket.

Forutsetninger for overgangsordningen

I begrepet fornyelse ligger det at den nye søknaden må være innsendt innen utløpet av forrige godkjenningsperiode. I tillegg må foretaket ha hatt sentral godkjenning for de aktuelle godkjenningsområdene og tiltaksklassene. Minstekravet om utdanning tilsvarende fag-/svennebrevnivå må likevel være oppfylt. Videre er det en forutsetning at det ikke har vært større endringer i foretakets faglige ledelse.

Vurdering av om praksis i det enkelte tilfellet kan kompensere for manglende utdanningsnivå, er en konkret skjønnsmessig vurdering. Praksis kan kun kompensere for ett manglende utdanningsnivå. Praksis kan aldri kompensere for totalt fravær av formell utdanning.

Overgangsbestemmelsen er forlenget frem til 1. juli 2022

Overgangsbestemmelsen gjaldt opprinnelig frem til 1. juli 2018, men ble  forlenget med to år frem til 1. juli 2020. Overgangsordningen er nå forlenget med ytterligere to år. Etter 1. juli 2022 skal alle sentralt godkjente foretak oppfylle kvalifikasjonskravene fullt ut.

Overgangsregelen gjelder kun kravene til utdanning og praksis. Det lempes ikke på seriøsitetskravene knyttet til blant annet HMS, betaling av skatter og avgifter og registering i Merverdiavgiftsregisteret.