Søkeresultat

Søk

Ditt søk etter “trapp” ga 36 treff

Viser treff 1-20 av 36

 • § 12-14. Trapp

  [Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17)] Publisert tirsdag 27. juni 2017

  Trapper skal være lette og sikre å gå i. Bredde og høyde i trapper skal tilpasses den forventede ferdsel og transport, herunder rømning. Følgende skal minst være oppfylt:

 • § 8-9. Trapp i uteareal

  [Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17)] Publisert tirsdag 27. juni 2017

  Bestemmelsen regulerer trapper i uteareal. Dette er trapper som ikke er fysisk forbundet med byggverket, verken direkte eller via gangbro, repos eller lignende. For øvrige trapper gjelder § 12-14.

 • § 15-14. Trappeheiser

  [Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17)] Publisert tirsdag 27. juni 2017

  utforming av trappeheiser er regulert av maskindirektivet (direktiv 2006/42/EF). Direktivet oppstiller generelle helse- og sikkerhetskrav som må oppfylles for at trappeheiser skal kunne ... EU/EØS-området. I gjeldende norsk regelverk er kravene til helse og sikkerhet for trappeheiser tatt inn i forskrift 17. desember 2013 nr. 1579 om omsetning og dokumentasjon av produkter

 • § 15-13. Rulletrapp og rullende fortau

  [Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17)] Publisert tirsdag 27. juni 2017

  oppfylles for at rulletrapper og rullende fortau skal kunne omsettes i EU/EØS-området. I gjeldende norsk regelverk er kravene til helse og sikkerhet for rulletrapper og rullende fortau ... produkter til byggverk (DOK). I tillegg stiller byggteknisk forskrift enkelte krav for at rulletrapper og rullende fortau skal kunne installeres i norske byggverk. Løfteinnretningen er

 • § 11-8. Brannceller

  [Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17)] Publisert tirsdag 27. juni 2017

  eller lokaler må være egne brannceller: Rømningsvei, jf. også § 11-14. Trapperom. Gjelder selv om trapperommet ikke er del av rømningsvei. Hvert enkelt sykerom i sykehus og pleieinstitusjoner ... Heissjakter og tekniske installasjonssjakter. Unntak gjelder for heissjakt som ligger i trapperom. Heiser uten sjakt, for eksempel panoramaheiser med frittstående heismaskin, vil være

 • § 12-15. Utforming av rekkverk

  [Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17)] Publisert tirsdag 27. juni 2017

  hvis glasset knuses ved sammenstøt og hindrer fall gjennom glasset. (2) Rekkverk i trapper og ramper skal ha høyde minimum 0,9 m over gulv eller trinn. Høydekravet gjelder også ... repos. Høydekravet for rekkverk i trapper gjelder i hele trappeløpet inkludert returrekkverk og rekkverk på repos.  Høyden på rekkverket i trapper måles fra trinnforkant. Høydekravet

 • § 16-1. Løfteinnretninger. Administrative bestemmelser

  [Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17)] Publisert tirsdag 27. juni 2017

  (1) For heis, rulletrapp, rullende fortau, løfteplattform og trappeheis gjelder, i tillegg til de krav som følger av plan- og bygningsloven § 29-9, følgende: Dette kapittel beskriver ... Løfteplattform for bevegelseshemmede 2 Trappeheis 1   § 16-1 Tabell 2: Ettersyn av rulletrapp og rullende fortau. Driftstype Rulletrapp og rullende fortau i Anbefalte gjennomganger

 • § 11-13. Utgang fra branncelle

  [Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17)] Publisert tirsdag 27. juni 2017

  utgang til det fri (sikkert sted).   § 11-13 Figur 2: Branncelle med utgang til to trapperom utført som rømningsvei (to uavhengige rømningsveier).   § 11-13 Figur 3: Branncelle ... utgang til rømningsvei (korridor) med to alternative rømningsretninger som fører til to trapperom utført som rømningsvei.   Preaksepterte ytelser Avstanden fra et hvilket som helst

 • § 11-14. Rømningsvei

  [Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17)] Publisert tirsdag 27. juni 2017

  branncelle til nærmeste trapp eller utgang til sikkert sted (terreng eller annen brannseksjon) må være: Maksimum 15 meter der det er tilstrekkelig med en trapp, jf. figur 2. Maksimum ... til korridor med sammenfallende rømningsretning Maksimum 30 meter der det finnes flere trapper eller utganger, jf. figur 3. Samlet fri bredde i rømningsvei må minimum være 1 cm per

 • Kapittel 16 Sikkerhetskontroll av heis

  [Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17)] Publisert tirsdag 27. juni 2017

  ivareta sikkerheten ved anlegg i driftsperioden. (1) For heis, rulletrapp, rullende fortau, løfteplattform og trappeheis gjelder, i tillegg til de krav som følger av plan- og bygningsloven ... Løfteplattform for bevegelseshemmede 2 Trappeheis 1   § 16-1 Tabell 2: Ettersyn av rulletrapp og rullende fortau. Driftstype Rulletrapp og rullende fortau i Anbefalte gjennomganger

 • § 11-16. Tilrettelegging for manuell slokking

  [Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17)] Publisert tirsdag 27. juni 2017

  (1) Byggverk skal være tilrettelagt for effektiv manuell slokking av brann. Slokkeutstyr skal kunne benyttes av personer i byggverket for å slokke et branntilløp ... for å ivareta liv, helse og materielle verdier. Brannslangeskap må ikke plasseres i trapperom. Dører som blir stående i åpen stilling på grunn av at brannslanger trekkes gjennom

 • § 11-11. Generelle krav om rømning og redning

  [Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17)] Publisert tirsdag 27. juni 2017

  ikke del av rømningsveien. Forflytning i korridor som er rømningsvei. Forflytning i trapperom som er rømningsvei og til utgangen. Den tiden det tar å rømme et byggverk vil være ... utstyr for alarm tilpasset brukerne av byggverket og utstyr for å lette redning via trapper. Se ellers § 11-12 annet og fjerde ledd. § 11-11 Figur 1: Rømning i byggverk kan deles

 • § 11-4. Bæreevne og stabilitet

  [Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17)] Publisert tirsdag 27. juni 2017

  av hovedbæresystem eller stabiliserende R 30 [B 30] R 60 [B 60] R 60 A2-s1,d0 [A 60] Trappeløp - R 30 [B 30] R 30 A2-s1,d0 [A 30] Bærende bygningsdeler under øverste kjeller R 60 ... 60 A2-s1,d0 [A 60] R 90 A2-s1,d0 [A 90] R 120 A2-s1,d0 [A 120] Utvendig trappeløp, beskyttet mot flammepåvirkning og strålevarme - R 30 [B 30] eller A2-s1,d0 [ubrennbart] A2-s1

 • § 15-9. Heiser

  [Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17)] Publisert tirsdag 27. juni 2017

  forskrift omfatter begrepet “løfteinnretning” heiser, løfteplattformer, rulletrapper, rullende fortau og trappeheiser. Heiser og tilhørende sikkerhetskomponenter er regulert i et eget ... oljebestandig maling og sklisikker overflate.  Plan- og bygningsloven § 29-9 Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll Heisdirektivet 2014/33/EU NS-EN 81-20:2014 Sikkerhetsregler

 • § 5-4. Bruksareal (BRA)

  [Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17)] Publisert tirsdag 27. juni 2017

  vegger mellom bruksenheter vegger mellom bruksenheter og felles deler (for eksempel trapperom eller korridor) Bruksareal for en etasje eller et plan Bruksareal for et plan eller ... ligger innenfor omsluttende vegger. Vegger mellom bruksenheter, felles deler (f.eks. trapperom og korridor) og vegger mellom bruksenheter og felles deler tas med. Det samme gjelder

 • § 11-3. Brannklasser

  [Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17)] Publisert tirsdag 27. juni 2017

  Ut fra den konsekvensen en brann kan innebære for skade på liv, helse, samfunnsmessige interesser og miljøet, skal byggverk eller ulike deler av ... brannklasse 1 når hver boenhet har utgang direkte til terreng, uten å måtte rømme via trapp eller trapperom til terreng. Byggverk som benyttes til forsamlingslokale eller salgslokale som

 • Kapittel 6 Beregnings- og måleregler

  [Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17)] Publisert tirsdag 27. juni 2017

  er isolert og brukes som oppholdsrom også om vinteren rom for kommunikasjon, inklusive trapp, mellom rom som er nevnt ovenfor I tilleggsdel inngår følgende rom innenfor en boenhet ... balkonger, terrasser, portrom, arkader og andre åpne arealer rom for kommunikasjon (inklusiv trapp) mellom rom som er nevnt under tilleggsdel, samt rom mellom disse og hoveddel Næringsbygg

 • § 15-11. Fritt sikkerhetsrom for heis

  [Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17)] Publisert tirsdag 27. juni 2017

  gjennomføres på ny heis for å forhindre personskader.  Plan- og bygningsloven § 29-9 Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll Heisdirektivet 2014/33/EU NS-EN 81-20:2014 Sikkerhetsregler ... inklusive funksjonshemmede personer NS 3808:2017 Eksisterende heiser, løfteplattformer, rulletrapper og rullende fortau - Forbedring av sikkerheten.

 • § 13-5. Radon

  [Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17)] Publisert tirsdag 27. juni 2017

  (1) I bygning med rom for varig opphold skal årsmiddelverdi for radonkonsentrasjon ikke overstige 200 Bq/m3 . Kravet til maksimal radonkonsentrasjon gjelder årsgjennomsnittet, ... skille med tilsvarende lufttetthet, inkludert tetthet ved gjennomføringer, sjakter, trapperom og dører.  Temasider om radon, Statens strålevern Anvisning 520.706 Sikring mot radon

 • Kapittel 8 Opparbeidet uteareal

  [Byggteknisk forskrift med veiledning (TEK17)] Publisert tirsdag 27. juni 2017

  regulerer trapper i uteareal. Dette er trapper som ikke er fysisk forbundet med byggverket, verken direkte eller via gangbro, repos eller lignende. For øvrige trapper gjelder § ... § 12-14. (1) Trapper i utearealer skal være lette og sikre å gå i. God gangkomfort sikres blant annet ved at trappen har tilstrekkelig bredde og at det er et egnet forhold mellom