Statens pris for byggkvalitet

Statens pris for byggkvalitet er Kommunal- og moderniseringsdepartementets pris for fremragende byggkvalitet. Prisen er en videreføring av Statens byggeskikkpris (1983–2016).

Tema for 2021 - bærekraft

Begrepet omfatter økonomisk, sosial, klima- og miljømessig bærekraftig utvikling. For å bygge bærekraftig må vi ivareta dagens behov uten å ødelegge for framtidige generasjoner. For eksempel gjennom å redusere bruken av råvarer, produsere mindre avfall og utslipp, og redusere energiforbruket til et minimum. Vi må i større grad utnytte naturressursene effektivt så lenge som mulig slik at vi oppnår en sirkulær økonomi.