Ulstein Arena, Ulsteinvik

Vinner

Ulstein kommune har en strategisk og ambisiøs plan om å fortette Ulsteinvik sentrum. Et klart mål fra byggherre og arkitekten var å skape et anlegg som bidrar med urbane kvaliteter til byen, med liv og aktivitet til sentrum. Et bygg for alle, uavhengig av kultur og fysiske utfordringer.

Sist endret 20.09.2018

I svømmehallen er det brukt trekledning på veggene, noe som gir varme og bidrar til god lyddemping. Store vinduer gir både innsyn og utsikt, og knytter anlegget til omgivelsene på en nær måte. Foto: Fredrik Myhre

Biblioteket i Ulstein Arena er meråpent og benyttes flittig av alle aldersgrupper. Foto: Fredrik Myhre

For at anlegget skulle harmonere med det eksisterende miljøet og de historiske byggene, ble bygningskroppen delt opp og senket ned i terrenget. Foto: Fredrik Myhre

Et mål fra byggherre og arkitekt var å skape et anlegg som bidrar med urbane kvaliteter til Ulsteinvik. Foto: Fredrik Myhre

Et viktig premiss var at anlegget skulle være tilgjengelig for alle. Universell utforming er derfor integrert i arkitekturen, med blant annet ramper som går som et landskap langs og gjennom anlegget. Foto: Fredrik Myhre

Arkitekturen følger linjene i landskapet som omkranser Ulsteinvik. Foto: Fredrik Myhre

 • Fakta om bygget

  Ulstein Arena, Vikemyra 1, 6065 Ulsteinvik
  Idrettskulturhus med flerbrukshall, badeanlegg, klatrehall og bibliotek.
  10 000 kvm (BTA)
  Ferdigstilt i 2017

  • Byggherre/Tiltakshaver: Ulstein kommune
  • Arkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter, arkitektkontoret Nils Tveit AS (badefaglig arkitekt)
  • Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS
  • Interiørarkitekt: Lund+Slaatto Arkitekter, Aat Vos (konsulent i forprosjekt bibliotek)
  • Entreprenør: Peab – K. Nordang
 • Juryens begrunnelse

  Ulstein Arena er et forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt. Med gode byggeprosesser har byggherre, prosjekterende og utførende sammen skapt et godt, bærekraftig og stedstilpasset anlegg. Samlokalisering av flere offentlige funksjoner er arealeffektivt og gir samtidig nye møteplasser for lokalsamfunnet, både inne og ute. Den fremragende fortettingen gir god stedsutvikling og løfter hele nærområdet. Ulsteinvik har fått et anlegg som innbyggerne kan være stolte av og ha eierskap til.

  Ulstein Arena er resultat av planmessig arbeid med sentrumsutvikling i et typisk norsk tettsted. Anlegget har fått en sentral lokalisering som styrker sentrum og reduserer transportbehovet. Det er blitt en møteplass som henvender seg til innbyggerne, uavhengig av alder og bakgrunn. Samlokalisering av funksjoner i anlegget gjør det mulig med flerbruk av arealer, noe som gir både investerings- og driftsmessige gevinster.

  Ulstein Arena har et nytt, moderne uttrykk og formspråk som løfter nærområdet, og tilfører dette ny verdi. Dette omfatter nye forbindelser og bevegelsesmønster, nye oppholdssteder i trapper og amfi, nye forbindelser mellom inne og ute, og innsyn til aktiviteter i anlegget. Arkitekturen er en aktiv driver for nærmiljøet og sentrum.

  Arkitekten har lyktes med å tilpasse et stort anlegg til et lite tettsted med til dels småskala omgivelser. Anlegget ligger fint inn i landskapet. Overganger og grensesnitt til eksisterende områder er utviklet til nye møteplasser. Bygningsmassen har ingen lukket bakside. Alle detaljer i uterom er presist og omsorgsfullt utformet. Interiøret er fargerikt, variert og godt detaljert, noe som bidrar til god orientering og lesbarhet for brukerne. Åpne vindusflater gjør at aktiviteter og interiør blir synlig utenfra. Dette gir liv til uterommene, og trygghet for barn og unge når det er mørkt ute.

  Kommunen har fulgt opp sin egen energistrategi fra 2011 med fokus på energibruk i drift. Juryen ser at prosjektet kunne satt egne miljømål som også omfattet materialbruken og dermed økt fokus på klimagassutslipp. Konstruksjonene er i stor grad i stål og betong, med unntak av limtredragerne i idrettshallen. Utstrakt bruk av tre i interiøret, gir både visuelle og akustiske kvaliteter. Bygningsmassen oppfyller energiklasse A gul.

  Det er etablert et fjernvarmeanlegg basert på varme fra sjøvann og flere varmegjenvinningssystemer i bygningene. Varmesentralen har også kapasitet til å forsyne bebyggelsen i nærområdet. Juryen viser til at prosjektet har en klimatilpasset og robust design og tar høyde for en økning i nedbørsmengden på 30 prosent.

  Den universelle utformingen av uterommene er godt løst og integrert i landskapet og bebyggelsen. Anlegget er lesbart fra utsiden og har tydelige adkomstsoner. Men i likhet med de to andre nominerte kandidatene, er det potensial for å bedre enkelte detaljer for at dette skal tilfredsstille universell utforming. For Ulstein Arena gjelder dette detaljer ved den universelle utformingen internt i bygningen.

  Gjennom en inkluderende og innovativ prosess har Ulstein kommunen som byggherre skapt et anlegg som befolkningen og det lokale næringslivet har stort eierskap til, er stolte av og bruker mye.

  Arkitekten ble valgt på grunnlag av en arkitektkonkurranse, og rådgivere har fulgt prosjektet fra konsept, til detaljering og bygging. Kommunen har hatt god kontroll på målstyring, men har samtidig vært åpen for nyskapende ideer underveis. Realiseringen av prosjektet har vært en økonomisk dugnad hvor også det lokale næringslivet har bidratt.

  Entrepriseformen har gitt mulighet for at lokale firma har kunnet konkurrere om utførelsen. Lokal kompetanse er direkte lesbar flere steder. Samtidig er det hentet inn ekstern kunnskap der dette har manglet. De teknisk avanserte systemene "kommuniserer" godt sammen.

  Ulstein kommune har tatt en aktiv og forbilledlig rolle i utviklingen av Ulsteinvik som kommunesenter og har fått god stedsutvikling ut av Ulstein Arena. Prosjektet og prosessen har skapt tilhørighet, stolthet og bolyst. Ulstein Arena vil være et forbilde og en inspirasjon for andre mindre byer og tettsteder i Norge.

Omtalen av prosjektet er basert på informasjon fra byggherre og arkitekt:

Ulstein Arena består av idrettshall, klatrehall, svømmehall og bibliotek. Anlegget er brukt til å utvikle tettstedet Ulsteinvik. Idrettsanlegget og biblioteket skaper mye liv, med aktivitet store deler av døgnet, gjennom hele året. De mange funksjonene i bygget sikrer et stort spekter av brukergrupper i alle aldre.

Fremragende byggkvalitet

Sentrum i Ulsteinvik har tidligere vært preget av økonomisk rasjonelle elementbygg. Ulstein Arena har introdusert en byggkvalitet og byggeskikk som ikke tidligere er benyttet i sentrum. Bygget er tilpasset det lokale klimaet, det er benyttet lokale håndverkere og det meste er bygget på stedet, med lite bruke av prefabrikkerte elementer. Ved å benytt lokale entreprenører og håndverkere har den lokale byggebransjen fått et kompetanseløft og blitt inspirert til å transformere byen videre.

Det er lagt vekt på både akustiske og visuelle kvaliteter i både idrettshallen og badeanlegget. Innvendig bruk av tre gir varme og bidrar til god lyddemping. Store vinduer gir både innsyn og utsikt til byen og fjellene, og knytter anlegget til omgivelsene på en nær måte. Uterommene er tilrettelagt for allsidig bruk med fleksible arealer og robuste materialer.

Ulstein Arena har en egen fjernevarmesentral med sjøvann som energikilde. Sentralen varmer opp tappevann som distribueres til badeanlegget, og som også gir varme til byggets ventilasjon- og varmeanlegg. Sentralen produserer energi til Ulstein Arena, til barne- og ungdomsskolene, den lokale kirken og 44 nye leiligheter.

Bygget har et klimatilpasset design med fokus på robuste og holdbare løsninger. Overvannshåndteringen er basert på 30 prosent økning i nedbørsmengde, og det er lagt vekt på ekstra god drenering og gode fallforhold fra bygget.

Idrettskulturhuset er bevisst lagt i sentrum med lett tilgang til offentlig kommunikasjon, der alle viktige funksjoner er innenfor gåavstand. Bygget er nært knyttet til de største skolene og oppfordrer til gangbruk mellom skolene og arenaen.

Det har vært et viktig premiss at anlegget skulle være tilgjengelig for et mangfold av befolkningen, uavhengig av kultur og fysiske forutsetninger. Anlegget skulle ha likeverdig adkomst fra flere sider. Hele anlegget er tilgjengelig for rullestolbrukere, med universell utforming integrert i arkitekturen, med blant annet ramper som går som et landskap langs og gjennom hele anlegget. Bygget har fleksible rom som kan tilpasses ulike arrangementer.

Gode og innovative byggeprosesser

Brukerne av av Ulstein Arena ble involvert tidlig i prosjektet, hvor blant annet bibliotekarkitekten Aat Vos har holdt workshops for brukerne. Biblioteket er meråpent og er tilgjengelig for alle brukergrupper, uansett alder og behov.

Flerbruk har vært et tema der biblioteket kan tilpasses alt fra bokkveld, filmvisning, konserter og utstillinger. Flerbrukshallen kan brukes til både idrett og konsertlokale.

Ulstein kommune hadde en godt forberedt byggeoppgave, med et realistisk og gjennomtenkt program. Konsulentene som var tilknyttet prosjektet hadde god kompetanse og deltok i prosessen fra konkurransen ble annonsert til bygget stod ferdig.

God fortetting

Ulstein kommune har en strategisk og ambisiøs plan om å fortette Ulsteinvik sentrum. Et klart mål fra byggherre og arkitekten var å skape et anlegg som bidrar med urbane kvaliteter til Ulsteinvik, med liv og aktivitet til sentrum. Ulstein Arena skaper nye gangforbindelser mellom skole og sentrum. For å harmonere med det eksisterende miljøet og de historiske byggene, ble anlegget delt opp og senket ned i terrenget. Dette gjør at bygget framtrer mer integrert i byen, gir bedre proporsjoner og harmonerer med bygningsmiljøene rundt.

Bærekraftige bygg for brukerne og samfunnet

Det overordnede bærekraftsmålet for Ulstein Arena har vært å ivareta og sette i gang en urban utvikling. Skape et sosialt miljø i et tettsted som nå utvikler seg fra bygd til by. Anlegget ligger sentralt i byen og gjør det dermed lett tilgjengelig både til fots, med sykkel og kollektivt. Dette redusere behovet for biltransport.

Det tekniske aspektet på bærekraft er først og fremst byggets egen fjernevarmesentral med sjøvann som energikilde. Sentralen varmer opp tappevann som distribueres til badeanlegget, og som også gir varme til byggets ventilasjon- og varmeanlegg. Sentralen produserer energi til Ulstein Arena og til flere bygg i nærområdet, som barne- og ungdomsskolene, den lokale kirken og 44 nye leiligheter.

For å redusere behovet for kunstig belysning og skape et godt innemiljø er anlegget utformet med maksimalt innslipp av dagslys. Det er valgt gjennomgående naturvennlige og slitesterke materialer med lave emisjonstall og lang levetid. Det har vært fokus på holdbarhet og minimale krav til vedlikehold.

Forbildebygg

Ulstein Arena viser hvordan små kommuner og mindre tettsteder og byer kan bruke offentlige utbyggingsprosjekter som del av en strategisk byutvikling og fortetting. Arenaen viser hvordan store volumer kan integreres i bybildet og i et historisk bymiljø. Bygget er prosjektert og utført med en skarpskåren detaljering, med robuste og fleksible løsninger. Samtidig er materialbruken i interiøret variert og inviterer til utforskning og bruk.

Om prisen

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Kandidater til prisen skal ha:
• fremragende byggkvaliteter
• være et resultat av gode og innovative byggeprosesser.

Se mer om Statens pris for byggkvalitet