Nye Ålgård sentrum, Gjesdal

Et nedlagt industriområde ved Figgjoelva er blitt transformert til et attraktivt småbysentrum med nytt torg, kanalpark og gangsti langs elva. Det er tilrettelagt for alle aldersgrupper, med spesiell oppmerksomhet på de yngste.

Sist endret 25.09.2019

Sentrum av småbyen Ålgård i Rogaland har fått en renessanse med ny torggate, kanalpark og gangsti langs Figgjoelva. Landskapsarkitekturfirmaet Dronninga landskap vant konkurransen om å utvikle administrasjonssenteret i Gjesdal kommune. Foto: Ragnhild Momrak

I Ålgård sentrum er det lille sideløpet av Figgjoelva utviklet til en tverrgående kanal med seks terskler, sju vannspeil og speildammer nedover mot Figgjoelva. Foto: Ragnhild Momrak

Det nedlagte industriområdet ved Figgjoelva i Ålgård er blitt transformert til et attraktivt småbysentrum. Området ble ferdigstilt i 2017. Foto: Ivar Brekken

Oppgraderingen av sentrumsområdene inkluderte også planting av trær, busker og bunndekkende planter som er tilpasset Ålgårds klima, og som gir frodighet og variasjon gjennom året. Foto: Ragnhild Momrak

Gangveier, stier, bruer og hoppesteiner sørger for at man kan gå nesten over alt. Foto: Ragnhild Momrak

Det nye, oppgraderte sentrumsområdet utgjør til sammen 23 dekar, med en jevn arealfordeling mellom park, gater og elvepark/flomsikring. Foto: Direktoratet for byggkvalitet

Ålgårds nye torg har blant annet fått et kunstverk, «Teppe Ålgård», som er laget av kunstnerduoen Løvaas & Wagle. Foto: Direktoratet for byggkvalitet

Vann er et viktig innslag i det nye byområdet, og elveparken har også funksjon som flomsikringstiltak langs Figgjoelva. Foto: Direktoratet for byggkvalitet

 • Fakta om prosjektet

  Nye Ålgård sentrum
  Parkanlegg i Ålgård – torg, kanalpark og elvepark
  Adresse: Nye Ålgård sentrum, 4330 Ålgård – Gjesdal kommune, Rogaland
  Areal: 23 dekar (ca. 9 dekar park, 7 dekar gater og 7 dekar flomsikring/elvepark)
  Ferdigstilt i 2018

  • Byggherre/tiltakshaver: Gjesdal kommune
  • Prosjektteam for byplanstudien og reguleringsarbeidet: CF Møller, Dronninga landskap, Haugen/Zohar, TØI, Vista analyse, Eriksen & Horgen
  • Utforming av Torgveien, flomparken langs elva og kanalparken: Dronninga landskap i samarbeid med Dimensjon/Sweco, Zenisk, Haugen/Zohar, C.F. Møller, Arkitema, Dr. Blazy – Dr. Øverland Beratende Ingenieure GmbH & Co.KG, Ecofact
  • Kunstnere bak teglsteinteppet på torget: Løvaas & Wagle
  • Arkitekt for utforming av aktivitetsparken på torget: AtSite og Brandsberg Dahl arkitekter
  • Arkitekt for aktivitetspark for ungdom og busstopp-park: KAP arkitekter
  • Entreprenører/anleggsgartnere: Risa AS, Bjelland AS, Georg Stangeland, Backe Bygg, Landskapsentreprenørene, Kvia
 • Juryens begrunnelse

  Nye Ålgård sentrum viser en forbilledlig transformasjon av et område som tidligere rommet industri, parkering og en fotballbane. Den tidlige etableringen av uterom med fremragende byggkvalitet er brukt som en offensiv strategi for å skape ny identitet og et sterkere sentrum. Prosjektet bidrar til å styrke byens sosiale, miljømessige, kulturhistoriske og økonomiske bærekraft.

  Med utviklingen av nye Ålgård sentrum har Gjesdal kommune vist hvordan en utfordring kan snus til en mulighet. Klimaendringer og økt flomfare førte til behovet for å flomsikre Figgjoelva. Flomsikringstiltakene åpnet muligheten for å reaktivisere elva som en del av stedets identitet og bidro til å frigjøre tidligere flomutsatte arealer for et nytt og attraktivt sentrum.
  Det ble etablert en elvepark med rom for aktiviteter, langsgående sykkelveier og elvestier. Senere kom kanalparken. Prosjektet som juryen har vurdert, omfatter flomsikring av Figgjoelva og etablering av elveparken, kanalparken, torget og bussholdeplassen med nye venteskur.

  Gjesdal kommune har gjennomført en omfattende og inkluderende planprosess for både Figgjoelva og nytt sentrum, der det har vært medvirkning fra ulike grupper. Dette har bidratt til å gi et bredt eierskap til nye Ålgård sentrum. Byggherren, i samarbeid med rådgivere, har sett muligheter, synergier og jobbet for å oppnå kvalitet på en forbilledlig måte.
  I tillegg til uterommet er en stor del av det transformerte arealet regulert for næring og om lag 600 boliger. Å fortette sentrum vil bidra til mer liv og aktivitet, til mindre bilkjøring og samtidig bevare byens omkringliggende natur- og kulturlandskap. Det er sjelden å se så mange aktører og delprosjekter spille så godt sammen med en så gjennomført kvalitet.

  Kanalparken bidrar til å trekke inn Figgjoelva som en del av stedets identitet og fungerer samtidig som overvannsmottaker for området. Det gode samspillet mellom de enkelte byggverkene – kanalparken, torget med kunstprosjektet "Teppet" og de "flyvende" benkene, den gamle lokstallen transformert til kafé og det nye venteskuret for buss – forsterker anlegget som et godt sted for lek, opphold og rekreasjon. Kanalparken har også et grunt vannbasseng med sandstrand, som er tilrettelagt for plasking og lek for de minste. Gangveier, stier, broer og hoppesteiner sørger for at man kan gå nesten over alt.

  Det er lagt stor vekt på universell utforming av anlegget og tilgjengelighet. Kanalstiene er tilrettelagt slik at alle kan komme seg ned til vannet.
  Nye Ålgård sentrum har blitt en inkluderende møteplass for mennesker i alle aldre.

  Når det gjelder klimatilpasning, sikrer reguleringsbestemmelsene at verktøy til blå-grønn-faktor (BGF) legges til grunn for videre planlegging og gjennomføring. Området er sikret mot flom i et 200-årsperspektiv. Fordrøyning og borttransportering av overvann er håndtert på en god måte hvor både elva og kanalparken er overvannsmottakere.
  Kanalparken byr også på en rik og godt designet beplantning langs vannspeilet, til fryd for sansene og til glede for insekter. Den varierende vannstanden i elva og kanalen er en kvalitet som bidrar til variasjon, mangfold og opplevelser. De mange ulike artene av trær, busker og bunndekkende planter som er tilpasset Ålgårds klima, gir både frodighet og variasjon gjennom året. For å bidra enda sterkere til lokalt biologisk mangfold kunne det med fordel vært valgt en større andel av stedegne sorter og arter.

  Sentrumsområdet er også tilrettelagt for en framtidsrettet energiforsyning med tre lokale energikilder. Dette omfatter utviklingen av et eksisterende vannkraftverk fra 1912, Figgjoelva med vann-vann-varmepumper og vann fra grunnvannsbrønner. Fornybarandelen vil bli på 80-85 prosent.

  Materialiteten i kanalparken og torget er godt avstemt med designelementer som styrker fortellingen om stedets historie og identitet. På store deler av overflatene er det benyttet marktegl, og på stier og gangveier er det benyttet grus. Vanlig betong i konstruksjonene kunne imidlertid ha vært erstattet med lavkarbonbetong, som gir lavere klimagassutslipp.

  Med betydelige investeringer fra kommunens side har prosjektet Nye Ålgård sentrum krevd politisk vilje og mot til å satse. Prosjektet er framtidsrettet og et forbilde med løsninger som tar klima og folkehelse på alvor.

  Gjennom samarbeid og medvirkning har Gjesdal kommune vist at omforming av eksisterende industriarealer kan sikre bedre arealutnyttelse og gi byen nye kvaliteter og fornye stedsidentiteten. Den tidlige investeringen i infrastruktur, uterom og møteplasser for alle er et strategisk og modig trekk. Det skaper tilhørighet, økt grønn mobilitet og sosiale møteplasser som et utgangspunkt for å utvikle et bærekraftig nytt Ålgård sentrum.

  Med nye Ålgård sentrum har Gjesdal kommune gjennomført et fremragende transformasjonsprosjekt som er et forbilde for tilsvarende bærekraftig by- og sentrumsutvikling i andre kommuner.

Gjennom flere år har Gjesdal kommune satt i verk en rekke prosjekter for å utvikle nye Ålgård sentrum. Det nye sentrum er etablert på et tidligere industriområde inntil gamle Ålgård stasjon og den gamle lokstallen. Med den nye kanalparken i sentrum er vannet i Figgjoelva ført like inn til sentrumskjernen. Kanalen, hoppesteiner, trær og en sandstrand har skapt et attraktivt uterom for både voksne og barn.

Fremragende byggkvalitet

Landskapsarkitektene i Dronninga landskap har jobbet med Ålgård siden 2006. I 2016 vant byrået en arkitektkonkurranse om utviklingen av nye Ålgård sentrum.

Det nye torget og kanalparken har definert og skapt et nytt og positivt sentrum. Det lille sideløpet av Figgjoelva er utviklet til en tverrgående kanal med seks terskler, sju vannspeil og speildammer nedover mot Figgjoelva. Vanntilførselen ligger med selvfall. Både dammene og tersklene er utformet slik at vannet endrer karakter og håndteres på ulike vis i sitt løp ned mot Figgjoelva. Vanntersklene er lave, slik at fisk kan vandre inn i kanalen.

Øverst i kanalen ligger det største vannbassenget. Dette har fall ned mot et grunnere basseng med sandstrand som er tilrettelagt for plasking og lek for de yngste. Stranda er sørvestvendt og har gode solforhold. Gangveier, stier, bruer og hoppesteiner sørger for at man kan gå nesten over alt. Det er opparbeidet kanalstier med universell utforming og mange krysningsmuligheter, slik at man kommer tett på vannet. Kanalen følges opp av trær, busker og bunndekkende planter tilpasset Ålgårds klima, og som gir frodighet og variasjon gjennom året. Mange benker og sittemuligheter gjør kanalparken til et naturlig møtested.

Elveparken preges av åpne, solrike aktivitetssoner i det grønne, mellom lunder av trær og med god visuell kontakt til elva.  Den varierende vannstanden i elva er en kvalitet som bidrar til variasjon, mangfold og opplevelser.

Det nye torget skal fungere som samlingsplass for 17. mai og andre arrangementer. Med et fargerikt teglsteindekke, som er laget etter gamle mønster produsert i Ålgård veveri, er det et blikkfang for alle som passerer og gir et løft til området.

Aktivitetsparken for barn befinner seg mellom torget og kanalparken. Her svever blant annet en 90 meter lang benk som inviterer til balansering og lek. Benken er lyssatt og understreker den spennende formen og gir torget et særpreg om kvelden og natta. Aktivitetsparken for ungdom har skaterampe og klatrevegg i rødt og oransje, og er et annerledes formvalg i kontrast til kanalparken.

Oppe ved hovedveien er det etablert romslige busskur med grønne tak, som trekker parken helt ut til veien. Med husker, store benker og fargerike vinduer i taket er det ikke kjedelig å vente på bussen.

I parken finnes det wifi-lysstolper der folk kan lade mobiltelefonen og tilkoble seg kommunens trådløse nett.

Hele sentrum i Ålgård er planlagt med fokus på universell utforming. Kanalstiene er universelt tilrettelagt slik at alle kan komme ned til vannet. Den øverste terskelen i et «vannbord» har adkomst fra sittehøyde, og trapper er merket av for svaksynte.

Gode og innovative byggeprosesser

I forkant av detaljreguleringen utarbeidet arkitektfirmaet C.F. Møller Norge AS, i samarbeid med Gjesdal kommune, et kvalitetsprogram for Ålgård sentrum. Kvalitetsprogrammet omhandler volumer og høyder, struktur og rytme, fjernvirkning, uterom, lokalklima, lysforhold, materialvalg og farger. Formålet er å sikre en helhetlig bærekraftig utvikling av sentrum, og god kvalitet på arkitektur, uterom og byrom. Målgruppen for kvalitetsprogrammet er i hovedsak eier/utbygger, prosjekterende, saksbehandlere for reguleringsplan/byggesak i kommunen og saksbehandlere i andre etater som berøres av tiltaket.

Dronninga landskap deltok i et parallelloppdrag i 2012 om utviklingen av nye Ålgård sentrum. Her hadde kontoret tre retninger i konseptet sitt:

 • Fortette sentrum til en kompakt småby, med korte avstander og mange funksjoner.
 • Gjøre Ålgård til en elveby med en klar forbindelse til Figgjoelva, som er det historiske utgangspunktet.
 • Grønt sentrum: Hjertet i sentrum skulle være torget og en kanalpark, en tverrgående blågrønn forbindelse som strekker seg mellom de grønne åsene og Figgjoelva.

Kort tid etter vant Dronninga landskap konkurransen om reguleringsplanen for Ålgård sentrum, og kunne jobbe med å utvikle konseptet videre.

Landskapsarkitektene har i nært samarbeid med Gjesdal kommune utarbeidet reguleringsplan for sentrumsområdet, og de har hatt det landskapsfaglige ansvaret for detaljprosjekteringen.

Prosjektet er preget av gode medvirkningsprosesser fra barn og ungdom, næringsliv og eldreråd. I tillegg har driftspersonell vært involvert gjennom plan- og byggefasen.

God transformasjon

I Ålgård er et gammelt industriområde og en idrettsbane transformert og rommer nå en kanalpark, elvestier, en ny torggate og et nytt og moderne busstopp. Ålgårdbanen mellom Ålgård og Sandnes ble nedlagt i 1988. Den gamle lokstallen lå som en ruin, men er nå transformert til restaurant.

I forkant av arbeidet med Ålgård sentrum ble Figgjo flomsikret, og det ble etablert en blågrønn elvepark med rom for aktiviteter, langsgående sykkelveier og elvestier. Dette arbeidet, samt utformingen av den nye sentrumsgata Torgveien, sto klar i 2016. Utformingen av Ålgård torg og kanalpark var ferdig i 2017.

Elva Figgjo er grunnlaget for tettstedet Ålgårds plassering. Vannkraften i fossen ga grunnlag for industrien på 1800-tallet. Elva videreutvikles nå til å bli stedets varemerke. Ålgård blir igjen en elveby med sterk tilknytning til Figgjo.

Bærekraftige bygg for brukerne og samfunnet

Ålgård trengte et nytt sentrum og har fått det. Gode, skreddersydde møteplasser i grønne miljø, gir grunnlag for et godt liv. Kommunen har engasjert innbyggere og politikere i prosessen med å skreddersy programmeringen av parken, mens landskapsarkitektene har stått for utformingen.

I Gjesdal kommune er det et mål at så mange funksjoner som mulig skal plasseres i sentrum, slik at «alt ligger nær alt». Å bygge tett og høyt i sentrum vil bidra til mer liv i sentrum og til mindre bilkjøring, samtidig som det bevarer byens omkringliggende natur- og kulturlandskap. For å redusere bilbruk og parkeringsbehov i sentrum har den nye busstopparken lagt til rette for at det skal være attraktivt å ta bussen til og fra Ålgård. Gjesdal kommune er også partner i H2020-prosjektet «FABULOS». Det skal nå testes en flåte med tre selvkjørende minibusser som skal mate busstoppen i sentrum fra et boligfelt høyere opp.

Området planlegges og er tilrettelagt for en framtidsrettet energiløsning med kortreiste og lokale energikilder. Parken er rustet til å tåle dagens og fremtidens klima.

Forbildeprosjekt

Ålgårds nye sentrum viser hvordan man med god planlegging, samarbeid og medvirkning kan transformere et tidligere industriområde til en attraktiv møteplass med opplevelser og aktiviteter for alle aldersgrupper.

Prosjekt har trukket naturen inn i bybildet og samtidig økt områdets robusthet mot klimaendringer.

Kilder:

 • Gjesdal kommune
 • Dronninga landskap
 • Arkitektur N

Om prisen

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Kandidater til prisen skal ha:
• fremragende byggkvaliteter
• være et resultat av gode og innovative byggeprosesser.

Se mer om Statens pris for byggkvalitet