Nye Lilleby i Trondheim

På Lilleby er et tidligere industriområde transformert til et grønt, urbant boligområde med et varierende utvalg leiligheter – Nye Lilleby. Hele området bygges ut over en tiårsperiode og vil være ferdig utbygget i 2026.

Sist endret 03.07.2020
Foto av noen som sykler gjennom boligprosjektet Nye Lilleby i Trondheim.

Boligene på Nye Lilleby retter seg mot mennesker i alle faser av livet og ulike husholdsstørrelser, alt fra studenter til pensjonister og familier med barn i alle aldre. Dette er fra parken ved Konsul Lorcks hage. Foto: Marius Rua

Foto av utsikten fra Fabrikkløkka 2 i Nye Lilleby i Trondheim.

Foto av utsikten fra Fabrikkløkka 2 mot Maskinparken, Credo og Maskinveita 2, med Ladebekken i bakgrunnen. Foto: Marius Rua

Foto fra Nye Lilleby, med utsikt mot Ladebekken 1 og 2.

Utsikt mot Ladebekken 1 og 2. Foto: Lundhagem

Foto av massivtrebygningen Maskinparken TRE i Nye Lilleby.

Massivtrebygningen Maskinparken TRE i Nye Lilleby. Foto: Marius Rua

Foto av klatring i Maskinparken foran restauranten Credo.

Klatring i Maskinparken foran restauranten Credo. Foto: Marius Rua

 • Fakta om Nye Lilleby

  Adresse: Lilleby, Trondheim
  Areal: 100 mål hvorav 38 mål parkområder
  Ferdigstilt: Flere byggetrinn. Ferdigstilles trinnvis fra 2016 og fram til 2026

  Byggherre: Lilleby Eiendom
  Arkitekt: Lund Hagem arkitekter og HUS Arkitekter 
  Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS
  Entreprenør: Veidekke Entreprenør

 • Juryens begrunnelse

  På et sentrumsnært, tidligere industriareal er det skapt et nytt, grønt boligområde som er generasjonsuavhengig og som gir et levende og attraktivt byliv. Med sin variasjon i boligtyper og størrelser, bundet sammen med et frodig og aktiviserende uteområde, er prosjektet et forbilde for en god bolig gjennom hele livet. 

  Området Nye Lilleby ligger i nordøstre del av Trondheim, cirka 10 minutter fra sentrum med sykkel. På det transformerte industriarealet er det i dag ferdigstilt om lag 500 leiligheter i blokk og rekkehus som varierer i fasadematerialer, høyder og volum. 

  Boligområdet er bilfritt på bakkenivået, er godt gjennomtenkt og tilrettelagt for syklister og gående og har nærhet til kollektivtrafikk. Det er gangavstand til viktige servicefunksjoner. Området mellom boligene er utviklet til et attraktivt og grønt parkbelte som binder området og boligene sammen. 

  En god bolig gjennom hele livet
  Prosjektet har varierte boligstørrelser og attraktive uteområder. Dette muliggjør at beboere kan bli boende i området gjennom alle livets faser og er på denne måten generasjonsuavhengig. 

  De fleste av boliginngangene henvender seg mot felles rekreasjonsareal. Dette er med på å legge grunnlaget for gode sosiale og inkluderende møteplasser. Uteområdet og felles takterrasser tilbyr aktiviteter for store og små fra lekeplasser, ulike oppholdssoner og hageparseller for urbant landbruk. Inne på området er flere eksisterende bygninger transformert til restaurant og kafé som tiltrekker både nabolaget og byens befolkning forøvrig. Området oppleves som inviterende, men samtidig skjermet for de som bor der.

  Blokkleilighetene som ble befart var i stor grad funksjonelle og rasjonelle, og har ivaretatt tilgjengelighet på en god måte. Det er gjennomgående lett å orientere seg i byggverk og utearealer med mange gode detaljløsninger. Utforming av rekkehusene har et forbedringspotensial knyttet til tilgjengelighet. 

  Fremragende byggkvalitet
  Det tidligere industriområdet hadde omfattende forurensninger i grunnen. For at området skulle kunne gjenbrukes til boliger, måtte grunnmassen saneres. Dette har frigjort et sentralt beliggende byområde for gjenbruk. Prosjektet har transformert deler av eksisterende bygninger. Bergs maskinhall og Finnes villa drives i dag som restaurant og kafé. Et godt integrert konsept av gammelt og nytt stimulerer til et levende og variert bomiljø med stedstilpasset identitet. 

  Maskinparken TRE er en boligblokk i massivtre som legger til rette for et godt inneklima i boligene. Å bygge i massivtre har bidratt til et vesentlig redusert karbonavtrykk sammenliknet med stål og betong. Utbygger har sammen med entreprenøren benyttet mulighet til læring og erfaringsoverføring i dette prosjektet ved å bygge to nesten identisk bygninger med ulike tilnærminger på byggemetoder.

  Gode og innovative byggeprosesser
  Dette er den første private områdeplanen i Trondheim kommune. Juryen berømmer utbygger for det tydelige fokuset helt fra starten av med en klar visjon. Dette skal være et nasjonalt referanseprosjekt for bærekraftig byutvikling med slagordet «Alle skal kunne bo her». 

  Samlet skal kvalitetene bidra til gode og bærekraftige bygg for brukerne og samfunnet. Juryen ser at en solid planlegging danner grunnlaget for gode resultater. Dette prosjektet har høy sosial bærekraft preget av trygghet, tilhørighet og tilgang til gode nærmiljøer. Det grønne og romslige uteområdet skaper trivsel for beboerne og byens befolkning.  

  Forbildebygg
  Det er skapt et nytt, grønt boligområde som er generasjonsuavhengig og som gir et levende og attraktivt byliv. Med sin variasjon i boligtype og størrelse, bundet sammen med et frodig og aktiviserende uteområde, er prosjektet et forbilde for en god bolig gjennom hele livet. Utbyggeren har vært fremsynt og kreativ til å se mulighetsrommet ved transformasjon av området.

Nye Lilleby ligger nært Trondheim sentrum, er godt tilrettelagt for syklende og gående og har nærhet til offentlig kommunikasjon, skole, barnehage, forretninger og friluftsområder.
Juryen har vurdert området avgrenset til Ladebekken, Stjørdalsveien, Ladeveien og Dakota. På de vel 100 målene skal det bygges 1100 boenheter i blokk og rekkehus. Hele Nye Lilleby vil stå klart i 2026.

Fremragende byggkvalitet

Parkområdet som omkranser og binder sammen de gamle transformerte og de nye bygningene i Nye Lilleby. Det er skapt varierte og innbydende møteplasser og rekreasjonsareal. Disse grønne omgivelser gir lys og luft til den nye bydelen.

Området representerer en bredde i bygningstype og bygninger med variasjon i høyder og volumer, materialvalg og størrelser på boenheter.

Massivtreprosjektet Maskinparken TRE som er ett av boligprosjektene på Nye Lilleby, ble kåret til Årets trebyggeri i 2018 for sine nyskapende og innovative løsninger i tre.

Gode og innovative byggeprosesser

Nye Lilleby er et av de største byutviklingsprosjektene i Trondheim fram til nå og er den første privat utviklede områdeplanen i kommunen.

To av byggene i Nye Lilleby er nesten identiske. Det ene boligbygget er oppført i stål og betong, det andre i massivtre. Dette gjør det mulig for utbygger, entreprenør og prosjekterende å sammenlikne de to byggemetodene i forhold til miljøegenskaper, kostnader, tidsbruk, kvalitet, effektivitet og arbeidsmiljø.

Veidekke har arbeidet intenst med erfaringsoverføring knyttet til bruk av massivtre i bygging.

En god bolig gjennom hele livet

Boligene på Nye Lilleby retter seg mot mennesker i alle faser av livet og ulike husholdsstørrelser, alt fra studenter til pensjonister og familier med barn i alle aldre. Her bor førstegangskjøpere, unge som kjøper sin andre eller tredje bolig, barnefamilier og godt voksne som er ferdige med enebolig og stor hage. Her er det mulig å leve i samme nabolag gjennom hele livet.

Rundt blokkene er det opparbeidet parkområde på 38 mål med variert beplantning og ulike oppholdssoner med rekreasjonsareal for ulike behov. I tillegg finnes det flere felles takterrasser. Prosjektet har også hageparseller og det er etablert et hagelag på området. Nye Lilleby er bilfritt og parkeringen er lagt i kjeller under området.

Noen av bygningene som sto på området før transformasjonen er bevart og har fått nye og publikumsrettede funksjoner. Dette gir nabolaget flere møteplasser. Midt på området ligger to restauranter, blant annet den internasjonalt anerkjente Credo.

Bærekraftige bygg for brukerne og samfunnet

Nye Lilleby tar sikte på å være et nasjonalt referanseprosjekt for bærekraftig byutvikling.
Gamle industribygninger ble revet, noen ble bevart og transformert til nye formål og store mengder masse ble sanert før byggingen kunne starte. Industribygget Bergsmaskin og Finnes Villa er bevart og gitt nye funksjoner. Det ligger god miljømessig bærekraft i å gjenbruke og utnytte gammelt og sentralt beliggende bebygd areal. Transformasjonen fra industri til boligområde har gitt bedre arealutnyttelse og nye kvaliteter for byen og området.

Den nye bydelen tilbyr sentrumsnære og varierte boliger fra små studioleiligheter til større leiligheter og rekkehus. Boligtilbudet retter seg mot mennesker i alle aldre, fra singel-husholdninger til storfamilier. Denne variasjonen boligtilbudet er viktig for å få til et godt og sosialt bærekraftig bomiljø.

Lilleby Hagelag driver urbant landbruk på Lilleby. Hagelaget dyrker urter, bær og grønnsaker med god hjelp av Skjølberg Søndre Kretsløpsgård og restauranten Credo. Fra kompost til ferdige grønnsaker driver de biodynamisk landbruk midt i Trondheim. Så langt har Hagelaget måtte flytte på seg etter hvert som utbyggingen har gått sin gang. Lilleby Hagelag skal etterhvert få fast tilholdssted i Dakotaparken.

Et nytt tilskudd til tilbudet i Nye Lilleby er Geitmyra matkultursenter for barn som snart åpner sitt første senter i Trondheim nettopp her. Senteret skal bidra til at så mange barn som mulig blir glad i mat som gjør dem godt.

Forbildebygg

Nye Lilleby er et forbildeprosjekt for byutvikling med transformasjon fra et gammelt sentrumsnært industriareal til en ny og grønn bydel. Variasjonen i boligtype og boligstørrelse møter boligbehov hos mennesker i ulike faser av livet og i ulike aldre.

Om prisen

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Kandidater til prisen skal ha:

 • fremragende byggkvaliteter
 • være et resultat av gode og innovative byggeprosesser

Se mer om Statens pris for byggkvalitet