Vindmøllebakken i Stavanger

Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger er bygget etter modellen Gaining-by-Sharing. Beboerne eier mindre boenheter, men får samtidig tilgang til et bredere utvalg av utstyr og areal gjennom deling.

Sist endret 03.07.2020
Foto av Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger.

Fra Vindmøllebakken bofellesskap i Stavanger. Foto: Sindre Ellingsen

Dronefoto over Vindmøllebakken bofellesskap. Foto: Jiri Havran

Dronefoto over Vindmøllebakken bofellesskap. Foto: Jiri Havran

Bygningsvolumet er delt opp i mindre huskropper som ligger forskjøvet i forhold til hverandre. Foto: Jiri Havran

Bygningsvolumet er delt opp i mindre huskropper som ligger forskjøvet i forhold til hverandre. Foto: Jiri Havran

Fra veksthuset i Vindmøllebakken bofellesskap. Foto: Jiri Havran

Fra veksthuset i Vindmøllebakken bofellesskap. Foto: Jiri Havran

Foto fra en av leilighetene i Vindmøllebakken.

Foto fra en av leilighetene i Vindmøllebakken. Foto: Sindre Ellingsen

Fra felles allrom med kjøkken.

Bofellesskapet deler flere fellesarealer, blant annet allrom med kjøkken. Foto: Minna Soujoki

Vinnerteamet fra Vindmøllebakken med juryleder Erling Lae og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup.

Vinnerteamet bak Vindmøllebakken bofellesskap sammen med juryleder Erling Lae (til venstre) og kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (til høyre). Vinnerteamet fra venstre til høyre: Sissel Leire (Indigo Vekst), Randi Augenstein (Helen & Hard), Ane Skarpnes Dahl (Helen & Hard), Reinhard Kropf (Helen & Hard), Rune Schive Hognestad (Solon Eiendom) og Stig L. Beck (Solon Eiendom). Foto: Ilja Hendel

Teamet bak Vindmøllebakken tar imot Statens pris for byggkvalitet 2020.

Teamet bak Vindmøllebakken bofellesskap mottok Statens pris for byggkvalitet 2020 på Byggkvalitetsdagen 2. september. Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup delte ut prisen sammen med Erling Lae, juryleder for prisen. Foto: Ilja Hendel

 • Fakta om Vindmøllebakken

  Adresse: Nykirkebakken 2, 4013 Stavanger
  Arealforbruk: 5000 kvadratmeter
  Ferdigstilt: 2019

  Byggherre: Solon Eiendom
  Arkitekt: Helen & Hard
  Entreprenør: Kruse Smith

 • Juryens begrunnelse

  Prosjektet realiserer ideen om delingsøkonomi i en ny kollektiv boform og ivaretar helhetlig bærekraft. Arkitekturen er nyskapende med rammer for et inkluderende, mangfoldig og trygt fellesskap utviklet i forbilledlig samarbeid med beboerne. Innovasjon og nytenking preger prosessen, og byggverket og gir gode boliger gjennom hele livet. 
   
  Vindmøllebakken er et pilotprosjekt basert på boligmodellen «Gaining by sharing» og er organisert som et borettslag med tilpassede vedtekter. Bofellesskapet med 40 leiligheter i forskjellige størrelser, og med en rekke fellesarealer inne og ute, ligger i et sentrumsnært transformasjonsområde i Stavanger. Prosjektet er utviklet gjennom et langvarig og unikt samarbeid mellom brukere, arkitekt, byggherre og kommune.  
   
  En god bolig gjennom hele livet 
  Nye boformer etterspørres i økende grad. Innenfor kollektive boformer finnes det ulike konsepter som gir rom for variert grad av fellesskap. Vindmøllebakken har valgt et slikt konsept. Mange fellesarealer, med ulike kvaliteter, størrelser og orienteringer inne og ute, gir et mangfold av sosiale møteplasser. Her er allrom med kjøkken, et amfi, verksteder, vaskerom, bibliotek, gjestehybel samt takterrasser, veksthus og gårdsrom. Bofellesskapet tilbyr trygghet og bedre livskvalitet, motvirker ensomhet og isolasjon, og kan slik være en helsefremmende boform. En kan velge mellom å oppholde seg i private arealer og i fellesarealer.  Vindmøllebakkens mangfold i boligtyper og fellesløsninger gjør at en kan ha hele sitt livsløp her.  
   
  Vindmøllebakken tilbyr et generasjonsuavhengig bomiljø for et mangfold av mennesker. Boligtilbudet passer mennesker med ulik alder og økonomi. Universell utforming av og tilgjengelighet i fellesarealer gir mulighet for å integrere beboere med sine forskjellige behov. Prosjektets potensial på tilgjengelighet kunne likevel ha blitt bedre utnyttet når det gjelder detaljering. 
   
  Fremragende byggkvalitet 
  Vindmøllebakkens sentrale beliggenhet gir nærhet til alle byens funksjoner og reduserer transportbehov. Prosjektet er godt tilpasset en krevende byplanmessig situasjon mellom betongsiloer, tidligere fabrikker og små trehus. Deler av et industribygg på tomten brukes i dag til restaurant og er også gjenbrukt i utearealer. Dette er grep som styrker stedsidentiteten. En gate er stengt for biltrafikk og omgjort til lekeplass og tilfører nye kvaliteter til naboskapet. Det nye volumet som fyller kvartalet har en utforming, material- og fargebruk som er tilpasset eksisterende trehusbebyggelse. Gode romlige kvaliteter som blant annet et sjenerøst allrom med stor takhøyde og rikelig med dagslys, kjennetegner prosjektet. Brukerne er særlig fornøyde med utformingen av egne leiligheter, og det de har skapt sammen i fellesområdene. En større variasjon i farger og materialitet kunne ha løftet prosjektet ytterligere og bidratt til bedre orientering.  
   
  Et viktig miljømessig bærekraftmål er redusert arealbruk. I dette prosjektet er fellesarealer prioritert fremfor private arealer. Prosjektet er bygd i miljøvennlige materialer med sandwichelementer av massivtre og hamp, som gir et relativt lite CO2-avtrykk. Treverket gir god luftkvalitet inne. Grønne sedumtak gir fordrøyning av regnvann, og takhagene bidrar til biologisk mangfold. Byggverket oppfyller krav til energibruk og -forsyning, men kunne i større grad ha utnyttet dette innovasjonspotensialet.  
   
  Gode og innovative byggeprosesser
  Prosjektet har hatt en helt unik prosess med to vesentlige suksesskriterier: Det ene er den tidlige og omfattende brukerinvolveringen som har vært grunnleggende for både programmering og utforming av bofellesskapet. Det andre er at arkitekt og byggherre har tatt nye roller og vært nødvendige og modige pådrivere for å utvikle, planlegge og realisere prosjektet i alle faser fra idé til ferdig byggverk.  
   
  Samlet skal kvalitetene bidra til gode og bærekraftige bygg for brukerne og samfunnet 
  Vindmøllebakken har skapt et sosialt fellesskap basert på sambruk og deling av funksjoner og arealer. Sammen med bruk av tre som byggemateriale og gjenbruk av areal og eksisterende konstruksjoner, bidrar dette prosjektet til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft for brukerne og samfunnet. 
   
  Forbildebygg 
  Vindmøllebakken tilbyr gode boliger for hele livet. Prosjektet er utviklet i en unik prosess med mange læringspunkter for både boligutvikler, utbygger, arkitekt og kommune. Brukerinvolveringen har vært forbilledlig. Prosjektet er til inspirasjon for alle som ønsker et tydeligere sosialt fellesskap og høyre grad av deling i nye boliger og boligområder. Vindmøllebakken vil bidra til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.  
   
  Prosjektet Vindmøllebakken bofellesskap er vinneren av Statens pris for byggkvalitet 2020. 

Vindmøllebakken bofellesskapet ligger i et område med tradisjonell trehusbebyggelse i Stavanger og er organisert som et borettslag med 40 boenheter. Alle beboerne har en minimert, privat boenhet med et lite kjøkken og bad. Bofellesskapet deler fellesarealer som allrom med kjøkken, et amfi, verksteder, vaskerom, bibliotek, gjestehybel og utearealer som tre takterrasser, gårdsrom, et veksthus og lekeplass. En gammel lagerhall transformert til et underjordisk parkeringsanlegg og et gammelt fabrikklokale er blitt til restaurant.

Fremragende byggkvalitet

Utbyggingen omfatter et bykvartal. Det nye bygningsvolumet er delt opp i mindre huskropper som ligger forskjøvet i forhold til hverandre. Trefasadene, vindusformatene og takformene bidrar til at prosjektet framstår mer som en komplettering og styrking av den eksisterende bebyggelsen, enn et brudd med den.

De trappede takene er tekket med sedum. Diffusjonsåpne, pre-fabrikkerte tre-elementer med hampisolasjon og den 6 cm tykke massivtreplaten er synlig inne i alle leiligheter og fellesarealer. Treveggen regulerer fukt og emisjoner og gir et godt inneklima og har gode akustiske egenskaper. Treveggen utgjør en estetisk kvalitet ved prosjektet og gir en robust overflate som tåler bruk over tid.

Som hovedgrep inne i byggverket er private arealer samlet rundt fellesarealene med gårdsrom og allrom sentralt plassert, halvklimatiserte soner rundt og med boenhetene ytterst. Dette skaper en tydelighet i orienteringen i byggverket. Allrommet har dobbel romhøyde med store glassarealer mot gårdsrommet, de halvklimatiserte sonene og amfiet. Det er overlys og tilrettelagt for at trær og planter kan trives.

Universell utforming er et bærende prinsipp i utformingen av utearealet og inngangspartier. Alle har tilgang til alle fellesarealene både ute og inne, via heis. Et fargekonsept for innvendige overflater og materialer underbygger en hjemlig atmosfære.

Gode og innovative byggeprosesser

Vindmøllebakken bofellesskap er bygget etter modellen Gaining-by-Sharing som er utviklet av Indigo Vekst, Helen & Hard og Gaia Trondheim, med Vindmøllebakken som pilotprosjekt. Tanken bak modellen er å skape bærekraftige bomiljøer, både miljømessig, sosialt, menneskelig og arkitektonisk. Modellen kan bidra til å utvikle løsninger som gjør deling både naturlig og smart, for beboerne og for framtidens byutvikling.

Det har vært en lang prosess preget av nybrotts-arbeid på mange nivåer med utredning av ny form for bofellesskap, utviklet for det åpne markedet av en kommersiell aktør. Gaining-by-Sharing-modellen har krevd tidlig brukermedvirkning og har bidratt til å bygge forståelse for konseptet og å etablere et sosialt fellesskap før innflyttingen.

Det fantes ikke preaksepterte løsninger og standarder for alt prosjektet inneholder, men dette har blitt utviklet av aktørene i samarbeid, og sammen med kommunen. Det gjelder blant annet nytt byggesystem for prefabrikasjon av femetasjes boligstruktur med en hovedkonstruksjon i tre og synlige treoverflater.

Vindmøllbakken har blitt til gjennom et samarbeid basert på tillit, der alle aktører har vist smidighet, samarbeidsvilje og forståelse. Pilotprosjektet er utviklet i tett samarbeid mellom byggherren og arkitekten, samt at beboerne har vært involvert i prosjekteringen fra starten. Arkitekten har også sittet på byggherresiden i deler av prosjektutviklingen.

Byggverket er oppført med totalentreprise. Entreprenøren har praktisert BIM og Lean ved prosjektering og oppføring av Vindmøllebakken.

En god bolig gjennom hele livet

Vindmøllebakken bofellesskap beskrives som en urban landsby hvor alle kan bidra, nesten som en utvidet familie. Boligene passer for husholdninger i ulike livssituasjoner. Her bor barnefamilier, par og single, fra 2 og opp til 76 år.

Leilighetene i bofellesskapet spenner fra 25 m2 til 90 m2, og med ulik plassering og tilknytning til fellesarealene. Noen leiligheter ligger sentralt opp til allrom og fellessoner, mens andre har egen inngang fra gårdsrommet. Alle har tilgang til to felles takterrasser med både utsikt og sol til ulike tidspunkter på dagen og kvelden.

Bofellesskapet utgjør det første av to byggetrinn på tomten.

Bærekraftige bygg for brukerne og samfunnet

Målet med Vindmøllebakken er å minske CO2-avtrykket gjennom å redusere boarealet per person og ved å bruke miljøvennlige materialer. I tillegg tilrettelegger prosjektet for deling, slik at forbruket av produkter og tjenester kan reduseres. Bofellesskapet har flere deleordninger, blant annet gjestehybel, vaskerom, verksteder, veksthus og ulike uterom, bil-pool og aktiviteter som fellesmiddager og beboergrupper som har definerte ansvarsoppgaver og felles interesser.

Bærekraft i Vindmøllebakken omfatter ikke bare fysiske løsninger som arkitektur og infrastruktur. Prosjektet søker også å ivareta best mulig livskvalitet og sosiale relasjoner hos beboerne. Hele 26 interessegrupper organiserer ulike ansvarsområder og ivaretar aktivitetene og organiseringen av fellesskapet i hverdagen.

Gårdsrommet har vist seg å komme til stor nytte som samlingspunkt under koranapandemien. I gårdsrommet har beboerne kunnet uttrykke fellesskapet og omsorgen for og med hverandre, og samtidig opprettholde kravet om å holde trygg avstand.

Før utbyggingen startet sto det tre fabrikkbygninger på tomta. Som et ledd i prosjektet har gjenbrukspotensialet for denne bygningsmassen blitt utredet. Den eldste bygningen, en tidligere hermetikkfabrikk, huser nå en restaurant. For å skape et bilfritt kvartal, hvor de små smugene på bakkeplan kan opparbeides som grønne naboskapsrom for lek og sosiale møtesteder, er parkeringen lagt under bakken ved å gjenbruke deler av et gammelt lagerbygg. I bofellesskapet legges det opp til en urban og bærekraftig livsstil, hvor man begrenser antallet biler og heller har en felles bildeleordning.

Forbildebygg

Vindmøllebakken bofellesskap er bygget etter modellen Gaining-by-Sharing. Beboerne eier mindre boenheter, men får samtidig tilgang til et bredere utvalg av utstyr og areal gjennom deling. Modellen kan bidra til å utvikle løsninger som gjør deling både naturlig og smart, for beboerne og for framtidens byutvikling. Målet i Vindmøllebakken er å minske CO2-avtrykket gjennom å redusere boarealet per person og ved at prosjektet bygges i miljøvennlige materialer.

Juryen har bestått av:

Erling Lae, tidligere fylkesmann, Oslo  
Mari Bergset, daglig leder, landskapsarkitekt MNLA, Tromsø  
Heidi Bjøru, byplanlegger, sivilarkitekt MNAL, Tromsø  
Eli-Kirstin Eide, professor, interiørarkitekt MNIL, Bergen  
Bård Kåre Flem, sivilingeniør, Trondheim  
Tor Inge Hjemdal, adm.dir., sivilarkitekt MNAL, Oslo  
Mai Ahn Thi Lê, spesialrådgiver, PhD, Oslo  
Cecilie Bjerke Skjømming, avd.leder arkitektur, sivilarkitekt MNAL, Kristiansand (vara)  
Arne Smedsvig, daglig leder, landskapsarkitekt MNLA, Bergen (vara)  

Om prisen

Statens pris for byggkvalitet er en hederspris som skal løfte fram nye forbildebygg som bidrar til å heve, fornye og utvikle byggkvalitet lokalt og nasjonalt.

Kandidater til prisen skal ha:

 • fremragende byggkvaliteter
 • være et resultat av gode og innovative byggeprosesser

Se mer om Statens pris for byggkvalitet