GeoLett: Betre kvalitet på grunndata

Med GeoLett skal vi forbetre datagrunnlaget for plan- og byggjesaksprosessen. Det gjer vi ved å fremje innovasjon av metodebruk og digitale verktøy, leggje til rette for effektiv deling av informasjon og støtte kommunar og sektorstyresmakter for å forbetre kvaliteten på grunndata.

Bedre kvalitet på grunndata

Hvert år sendes det 100 000 byggesøknader til kommunene. Å digitalisere byggesøknadsprosessen vil bety sikrere kvalitet, kortere saksbehandlingstid og økt produktivitet for både byggenæringen og kommunene.

GeoLett er et samarbeidsprosjekt mellom Kartverket, KS, planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Direktoratet for byggkvalitet.

Formålet er å legge til rette for mest mulig selvbetjening av byggesøknader. Sentrale brukergrupper skal ha digital tilgang til relevante plan- og geodata som er til å stole på. I tillegg er det en målsetning å skjule mest mulig organisatorisk kompleksitet for bruker og legge til rette for samordnet tilgang til nødvendige grunndata.