GeoLett: Bedre kvalitet på grunndata

Med GeoLett skal vi forbedre datagrunnlaget for plan- og byggesaksprosessen. Det gjør vi ved å fremme innovasjon av metodebruk og digitale verktøy, legge til rette for effektiv deling av informasjon og støtte kommuner og sektormyndigheter for å forbedre kvaliteten på grunndata.

Bedre kvalitet på grunndata

Hvert år sendes det 100 000 byggesøknader til kommunene. Å digitalisere byggesøknadsprosessen vil bety sikrere kvalitet, kortere saksbehandlingstid og økt produktivitet for både byggenæringen og kommunene.

GeoLett er et samarbeidsprosjekt mellom Kartverket, KS, planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Direktoratet for byggkvalitet.

Formålet er å legge til rette for mest mulig selvbetjening av byggesøknader. Sentrale brukergrupper skal ha digital tilgang til relevante plan- og geodata som er til å stole på. I tillegg er det en målsetning å skjule mest mulig organisatorisk kompleksitet for bruker og legge til rette for samordnet tilgang til nødvendige grunndata.