Hvordan kan vi heve kvaliteten på kartgrunnlag og temadata gjennom tilbakemeldinger fra brukerne?

Et viktig tiltak for å heve kvaliteten på kartgrunnlag og data som brukes i byggesaksprosessen, er at feil og mangler rapporteres inn fra brukerne av datagrunnlaget.

Sist endret 24.06.2019

Feil og mangler kan dreie seg om informasjon om for eksempel kulturminner, miljødata, kvikkleire eller flom. For den enkelte som må forholde seg til denne informasjonen i en byggesak, er det stor egeninteresse for å melde inn feil og mangler, viser rapporten Crowdsourcing og kvalitetsheving. Rapporten er utarbeidet av Mindshift på oppdrag fra GeoLett-prosjektet i regi av Direktoratet for byggkvalitet.

Rapporten kartlegger og analyserer hva som motiverer brukere til å melde tilbake feil og mangler. Rapporten peker også på hvordan offentlige myndigheter må legge til rette for at tilbakemeldinger skal kunne mottas og følges opp slik at et tilbakemeldingssystem skal fungere.

Funnene i rapporten beskriver generelle utfordringer og gir grunnlag for videre arbeid med å heve kvaliteten på kartgrunnlag og temadata i byggesaksprosessen.