Steg 3: Hva må du ta hensyn til?

Forrige Neste

Selv et lite byggeprosjekt kan ha store konsekvenser for omgivelsene. Du må derfor sette deg inn i alle regler, planer og bestemmelser for eiendommen din.

Sist endret 13.07.2018

Slik gjør du det

 1. Bestill et situasjonskart over eiendommen din. Dette får du som regel bestilt via kommunens nettsider. Som regel får du da også med reglene som gjelder for eiendommen din.
 2. Sett deg godt inn i situasjonskart, planer og planbestemmelser som gjelder eiendommen din. Disse gir svar på om du bør endre plassering, utforming, høyde eller størrelse på grunn av:
  • byggegrenser
  • avstand til vann- og avløpsledninger
  • avstand til bil-, gang- eller sykkelvei
  • avstand til naboeiendom
  • flom- og skredområde
  • sjeldne plante- og dyrearter
  • krav til farge- eller materialbruk
 3. Finnes det begrensninger og er det ikke mulig å endre planene dine? Da trenger du søke om en såkalt dispensasjon. Dette gir lengre saksbehandlingstid og kommunen kan si nei.
 4. Trenger du hjelp til å finne ut om du må sende inn byggesøknad til kommunen, og om du har lov å søke selv? Prøv en av våre veivisere:
 5. Fortsatt usikker på om du må søke? Hør med kommunen før du starter å bygge. Bygger du ulovlig kan du måtte rive det du bygger for egen regning.

 

Hva er et situasjonskart?

Situasjonskartet er et kartutsnitt du bestiller fra kommunen, som viser eiendommen din og nærområdet. På kartet vises som regel vann- og avløpsledninger, bygninger, høyspentlinjer, kulturminner, strandsoner og byggegrenser. Disse kan begrense hvor du kan plasserere bygningen din. På dette kartet må du tegne inn ditt prosjekt, og det skal legges ved byggesøknaden.

Noe hindrer meg i å bygge slik jeg ønsker - hva nå?

Hvis du ønsker å bygge noe som ikke er i tråd med planer, bestemmelser eller andre regler som gjelder eiendommen din, må du søke om dispensasjon.

Hvis du er nødt til å søke om dispensasjon, må kommunen vurdere om de kan gjøre et unntak fra den planen eller bestemmelsen som hindrer deg i å bygge slik du ønsker.

Hvordan søker jeg om dispensasjon?

I dispensasjonssøknaden henviser du til hvilken bestemmelse du søker unntak fra, og beskriver hvorfor du likevel bør få bygge slik du ønsker. Du må begrunne hvordan det du vil bygge ikke tilsidesetter hensynet bak bestemmelsen du søker om unntak fra, og at fordelene med at du får bygge er større enn ulempene. Kommunen kan vanligvis ikke legge vekt på personlige forhold når de vurderer dispensasjonen din. Kommunen kan derfor ikke legge vekt på at du har lyst på større plass på grunn av familieforøkning.

Søknaden(e) om dispensasjon sender du inn sammen med byggesøknaden. Husk at alle dispensasjoner skal nabovarsles.

<    Forrige            Neste   >