Fossilt brensel og fornybar elektrisitet

I kravene til energi i byggteknisk forskrift er det fra 1.1.2016 forbud mot fossilt brensel. Samtidig er det gitt økt energiramme ved produksjon av fornybar elektrisitet.

Sist endret 03.05.2018

Forbud mot fossilt brensel

Etter de nye energikravene er det ikke tillatt å benytte fossilt brensel til oppvarming. Forbudet omfatter bl.a. fossil olje eller gass og gjelder varmeinstallasjoner for både oppvarming og varmt tappevann. Prosessanlegg og nødaggregater er ikke omfattet av forbudet.

Fornybart biobrensel som ved, trepellets, bioolje og biogass, regnes ikke som fossilt brensel. Det er for eksempel tillatt å installere gasspeis for bruk av biogass.

Økt energiramme ved produksjon av fornybar elektrisitet

Hvis det produseres fornybar elektrisitet som tilsvarer minst 20 kWh/m2 oppvarmet BRA per år, kan rammekravet for energieffektivitet i § 14-2 første ledd økes med inntil 10 kWh/m2 oppvarmet BRA per år.

Elektrisitetsproduksjonen kan skje på bygningen og/eller annet sted på eiendommen der bygningen står. Denne bestemmelsen i § 14-5 femte ledd setter ikke krav til hvordan den fornybare elektrisiteten produseres, men den må kunne nyttiggjøres i bygningen.

Andre bestemmelser i reguleringsplaner, plan- og bygningsloven eller annet regelverk, må oppfylles. Eksempler kan være avstand til nabogrense, utnyttingsgrad på tomten eller høydebestemmelser.

Nye energikrav trådte i kraft fra 1.1.2016 med ett års overgangstid og gjelder for byggearbeider som er omfattet av plan- og bygningsloven. Byggearbeider der det er sendt inn byggesøknad etter 1.1.2017 må følge de nye energikravene.