Dokumentasjonskrav for CE-merkede og ikke CE-merkede byggevarer

Alle byggevarer har egenskaper som påvirker grunnleggende krav til byggverket. For at en byggevare skal markedsføres eller selges, må de vesentlige egenskapene være dokumenterte.

Sist endret 10.12.2018

Når byggevarer skal ombrukes må den som omsetter produktet vurdere hvilke egenskaper som bør deklareres slik at brukerne kan vurdere om produktet kan benyttes til sitt prosjekt. 

Dokumentasjonskrav av CE-merkede byggevarer

CE-merking gjør det lovlig å markedsføre og omsette byggevarer i alle land i EØS-området. I henhold til byggevareforskriften skal alle byggevarer som omfattes av en harmonisert europeisk produktstandard eller en europeisk teknisk bedømmelse (ETA), være CE-merket og ha en tilhørende ytelseserklæring. Disse produktene har da dokumenterte egenskaper og ytelser etter felles europeiske tekniske spesifikasjoner. Kravene til CE-merking gjelder alle EU- og EØS-land.

De harmoniserte tekniske spesifikasjonene krever dokumentasjon av vesentlige egenskaper, det vil si egenskaper som er relevante for grunnleggende krav til bygningskonstruksjoner:

  • Mekanisk motstandsevne og stabilitet
  • Sikkerhet ved brann
  • Hygiene, helse og miljø
  • Sikkerhet og tilgjengelighet ved bruk
  • Vern mot støy
  • Energiøkonomisering og varmeisolering
  • Bærekraftig bruk av naturressurser

Den tekniske spesifikasjonen angir hva som skal være med i CE-merkingen og ytelseserklæringen, og hvordan egenskapene og ytelsene skal deklareres. På denne måten sikrer regelverket at de samme prøvings- og beregningsmetodene for egenskaper og ytelser benyttes i alle land.

Dokumentasjonskrav for ikke CE-merkede byggevarer

Det stilles også krav til produkter som ikke er CE-merket. Disse skal også ha dokumenterte egenskaper. De som velger byggevarer kan da vurdere om produktet har de rette egenskapene slik at de bidrar til at byggverket oppfyller byggteknisk forskrift. Dette gjelder også byggevarer som er produsert utenfor Norge som omsettes og brukes i Norge.

I likhet med CE-merkede byggevarer skal ikke-CE-merkede byggevarer ha egenskaper som medvirker til at byggverket tilfredsstiller de grunnleggende kravene til bygningskonstruksjoner.

Byggevarens vesentlige egenskaper

Alle byggevarer har egenskaper som har innvirkning på grunnleggende krav til byggverk (vesentlige egenskaper). Betongelementer skal blant annet bidra til å oppfylle krav til byggverkets bæreevne. Et vindu skal være luft- og regntett, og ha en viss varmetransmisjonsmotstand for å sikre energieffektive bygninger. Baderomspaneler skal være vanntette, og beholde bestandighet mot temperatur, vann og alkalitet for å unngå fuktskader og sikre et godt inneklima. Dette er eksempler på byggevarers vesentlige egenskaper. Det er disse egenskapene som produsenten skal angi når byggevarer markedsføres eller omsettes.

Jo flere egenskaper som er angitt, jo lettere kan brukerne vurdere byggevaren før bruk. Det er imidlertid ikke påkrevd at alle byggevarens egenskaper er angitt. Byggevaren kan omsettes på EØS-markedet så fremt én egenskap er angitt. En egenskap må imidlertid alltid være angitt for å unngå tomme ytelseserklæringer. For de egenskapene der det ikke er angitt noen ytelser, skal det stå "NPD" (No Performance Determined).

Man er imidlertid forpliktet til å oppgi egenskapene som uttrykkes i klasser eller som terskelnivåer i harmoniserte produktstandarder eller i europeiske bedømmelsesdokumenter. I tillegg skal også egenskapene der TEK17 setter krav til byggevarens egenskaper oppgis.

For ombrukte byggevarer må den som omsetter produktet vurdere hvilke egenskaper som bør deklareres slik at brukerne kan vurdere om produktet kan benyttes til sitt prosjekt.

Krav til uavhengig tredjepartskontroll av produktene

Mange byggevarer har stor betydning for byggverket. Det vil derfor være nødvendig at visse byggevarer blir kontrollert av et uavhengig tredjepartsorgan (tekniske kontrollorgan). Alle byggevarer trenger imidlertid ikke samme form for kontroll. Noen byggevarer er’ spesielt viktige for byggverket og egenskapene til disse byggevarene må derfor i større grad kontrolleres.

Oppgavene som produsenter og tekniske kontrollorgan skal utføre er kategorisert i ulike systemer. Hvilke av de fem systemene som gjelder for ulike produkttyper, er bestemt av EU-kommisjonen, og står angitt i den harmoniserte produktstandarder.

Retningslinjer for ombrukte byggevarer

Byggevareforskriften presiserer ikke at kravene kun gjelder nye byggevarer, noe som innebærer at kravene gjelder alle byggevarer som omsettes og markedsføres For ombrukte byggevarer må det trolig utarbeides egne retningslinjer for hvilket system som skal benyttes for ulike ombrukte byggevarer. Dette kan blant annet gjøres gjennom å delta i standardiseringsarbeidet for de ulike produktene.

Kontaktperson:

Seniorrådgiver Hanne Prestmo