Hovedtrekk gjeldende energikrav (fra 1.1.2016)

1.1.2016 ble energikravene i byggteknisk forskrift endret. Her får du en forenklet oversikt over kravene. Mer om de konkrete kravene finner du i kapittel 14 i byggteknisk forskrift.

Sist endret 18.11.2019

Overgangsperiode på ett år

For byggesøknader som ble sendt til kommunen før 1.1.2017 var det valgfritt å benytte dagens eller tidligere regelsett. 

Det har også måttet framkomme av dokumentasjonen av prosjekteringen hvilket regelsett du valgte å prosjektere etter.

Bygningens energieffektivitet

 • Strengere energirammer gjelder for alle bygningskategorier
 • Det er fortsatt rom for fleksibilitet
 • Minimumskravene er skjerpet for vinduer/dører og tetthet
 • Boliger kan også benytte tiltaksmetode som tidligere, men det er krav om bedre vinduer/dører, tetthet, gulvisolasjon, varmegjenvinning og SFP (spesifikk vifteeffekt/spesific fan power).
 • Dagens krav tillater større vindusarealer og romsligere kuldebroverdier. Det er fortsatt mulig å kompensere dårligere kvaliteter på noen områder hvis andre områder er tilsvarende bedre.
 • Boligblokker med sentralvarme og yrkesbygg må ha energimålere.
 • Yrkesbygg må i tillegg utarbeide et reelt energibudsjett.
 • Beregninger skal gjøres i samsvar med norsk standard NS 3031:2014

Bygningens energiforsyning

 • Det er ikke tillatt å installere oljekjel/parafinbrenner/gassbrenner eller lignende som benytter fossilt brensel. Biobrensel er fortsatt tillatt.
 • Bygg over 1000 m2 oppvarmet BRA må bygges med energifleksibelt varmesystem med lavtemperatur varmeløsning. I praksis vil dette ofte være vannbåren varme
 • Småhus som for eksempel eneboliger, rekkehus, må ha skorstein. Det er ikke krav om vedovn eller lignende. Skorsteinskravet gjelder ikke hvis boligen har vannbåren varme eller er et passivhus.
 • De som produserer strøm på eiendommen kan få noe høyere energiramme.

Unntak

 • For bygninger under 70 m2 oppvarmet BRA og fritidsboliger mellom 70 og 150 m2 oppvarmet BRA gjelder kun minimumskravene til energieffektivitet og forbud mot fossilt brensel.
 • Fritidsboliger under 70 m2 oppavremt BRA har ingen energikrav.
 • For boliger og fritidsboliger med laftede yttervegger er det egne krav.