Begrepshåndbok

For å oppnå en felles forståelse og felles bruk av begreper er det utarbeidet en begrepshåndbok som inneholder de mest brukte begreper innenfor tema universell utforming og tilgjengelighet.

Sist endret 19.10.2011

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Allergener

Stoffer som kan fremkalle allergisk reaksjon, f.eks. pollen, støv, dyrehår, kosmetiske/kjemiske stoffer, avgasser fra byggematerialer m.m.

Allergi

Allergi er en immunforsvarsreaksjon som kan utløses av et allergen. Allergier er funksjonshemmende når behovet for å unngå kontakt med et allergen legger begrensinger på et enkeltmenneskets aktiviteter. Allergi kan være kontaktallergi, matvareallergi og luftveisallergi.

Arbeidsbygg

Byggverk som benyttes til arbeidsvirksomhet.

Atkomst

Forbindelse (veg, inngangsparti, korridor o.l) som leder inn til anlegg, byggverk eller rom.

Atkomstvei

Forbindelse fra veg eller parkeringsplass til byggverkets/anleggets inngangsparti.

Auditiv

Påvirkning som angår hørselen. Brukes f.eks. om informasjon som gis via lyd eller tale (auditiv informasjon), ev. som alternativ til informasjon som må sees eller leses (visuell informasjon).

Avvisningskant

Lav kant på ramper eller gangveier som skal hindre spesielt rullestoler i å rulle utenfor gangbane.

Besøksstandard

Besøksstandard skal gi en tilgtjengelighet som er god nok til at funksjonshemmede kan besøke leiligheten. Dette er ingen vanlig standard da det ikke knyttes spesifikke krav til standarden. Den er lite egnet til planleggings- og saksbehandlingsformål.

Betjeningsareal

Det samme som 'manøvreringsareal'.

Betjeningsknapper

Knapper til å styre funksjonen av tekniske installasjoner.

Betjeningstablå

Tablå med betjeningsknapper, f.eks. i heis.

Bevegelseshemmet

Person som får redusert sine bevegelsesmuligheter på grunn av manglende tilgjengelighet og brukbarhet i omgivelsene. Personens nedsatte funksjonsevne kan skyldes gangbesvær, hjerte- og lungelidelser o.a.

Bolig for alle

Universelt utformet bolig.

Brukbarhet

Utforming av produkter, byggverk og uteareal som sikrer at den kan nyttes til sitt forutsatte formål og at den gir gode bruksmuligheter for alle, inklusive funksjons-hemmede.

Brukermedvirkning

Innebærer at de som berøres av en beslutning eller er brukere av tjenester, får innflytelse på beslutningsprosesser og utforming av tjenestetilbudet. Brukes mest om medvirkning med tosidige drøftelser mellom tjenesteyter og tjenestemottaker hvor brukere får innflytelse på tjenester som angår dem direkte.

Brukervennlig

Produkter som vurderes/oppleves som funksjonelle, dvs. tilpasset et gitt funksjonsnivå.

Bygg for alle

Universelt utformet bygg.

Byggdesign

Fagretning som legger vekt på spørsmål som berører bygningers utforming fra et teknisk perspektiv og kopler dette til enhetlige, kostnadseffektive og arkitektonisk gode løsninger. Kan også beskrives som kombinasjon av prosjektledelse og rådgivende ingeniørtjenester i byggeprosess.

Byggverk

Bygninger og konstruksjoner (kan bl.a. være veier, sportsarenaer, leskur mv.).

Byggeskikk

En kvalitet ved de bygde omgivelser der hensyn til fysisk og sosialt livsmiljø, ressursbruk/energi, universell utforming og stedsforming inngår i en helhet.

C  

 

Design for all(e)

Brukes i Norge som betegnelse på universell utforming begrenset til produkter og produktutvikling. Ellers i Skandinavia og på engelsk brukes 'Design for all(e)' som synonymt med universell utforming.

Døvhet

Hørselstap som i vesentlig grad reduserer muligheten for oppfatning av tale via hørselsinntrykk og kontroll over egen tale. Døve kommuniserer med tegnspråk og munnavlesing.

Egnet bolig

Bolig som tilfredsstiller gitte behov. For funksjonshemmede og eldre betegnelse for bolig tilpasset et bestemt behov som bevegelseshemming, synshemming, hørselshemming m.m.

Ergonomi

Læren om tilpassing av redskaper og arbeidsforhold. Kan anvendes ved spesifisering, utforming, evaluering, drift og vedlikehold av produkter og systemer for å gi økt sikkerhet og effektiv og tilfredsstillende bruk for enkeltpersoner og grupper.

Ettgrepsbetjening

Betjening ved hjelp av knapper, hendler, håndtak mv. av produkter og tekniske installasjoner med én hånd.

Fremkomstsymbolet

Det samme som 'tilgjengelighetssymbolet'.

Fri gulvplass

Det samme som 'manøvreringsareal' angitt på gulv.

Fri sideplass

Det samme som ' manøvreringsareal' angitt ved siden av dør, toalett osv.

Fri bredde

Tilstrekkelig åpning i dør eller passasje, f.eks. for passering av rullestol.

Funksjon

Spesiell egenskap ved en gjenstand til å utføre eller tilfredsstille et formål.

Funksjonsevne

En persons evne til å bevege seg, sanse og forstå. Når evnen ikke er optimal, benyttes ord som redusert, nedsatt funksjonsevne eller funksjonsnedsettelse.

Funksjonshemmende forhold

Gapet eller misforholdet mellom individets forutsetninger og de krav miljøet eller samfunnet stiller til funksjon på områder som er av vesentlig betydning for å etablere og opprettholde selvstendighet og sosial deltakelse.

Funksjonshemmet

Person som får sin praktiske livsførsel begrenset på grunn av gapet eller misforholdet mellom nedsatt funksjonsevne og miljøets-/samfunnets krav. Begrepet omfatter bevegelseshemmede, hørselshemmede, synshemmede, utviklingshemmede og skjulte funksjonshemminger (f.eks. diabetes, psykiske problemer, hjerteproblemer, dysleksi, allergi).

Funksjonskrav

Krav til egenskap ved en gjenstand (produkt, byggverk, uteområde) slik at den kan utføre eller tilfredsstille et gitt formål.

Funksjonsnedsettelse

Redusert funksjonsevne som følge av tap av, skade på eller avvik i en kroppsdel eller i en av kroppens psykologiske, fysiologiske eller biologiske funksjoner.

Funksjonsnivå

En persons evne og mulighet til å fungere i sine omgivelser.

Fysisk evne

Samlebegrep for håndtering, bevegelse, styrke, stemme mv.

Gåstol

Teknisk hjelpemiddel utformet som en ramme uten hjul til støtte ved redusert gangfunksjon, jf. 'rullator'.

Handikappet

Det samme som 'funksjonshemmet'. Brukes i stadig mindre grad.

Handikapparkering

Bilparkeringsplass avsatt spesielt for personer med nedsatt funksjonsevne. Plassene er større enn standardplasser og lokalisert nær inngang eller destinasjon.

Handikaptoalett

Toalett utformet for funksjonshemmede brukere.

Hindrekant

Det samme som 'avvisningskant'.

Hvileplan

Horisontalt plan i trinnfri stigning (f.eks. rampe).

Hørsel

Hørselsfunksjoner er relatert til det å oppfatte forekomsten av lyder og skille mellom plassering, tonehøyde, lydstyrke, kvalitet og forståelse av lyder. Hørselstap omfatter svak reduksjon i hørsel til fullstendig døvhet.

Hørselhemmet

Fellesbetegnelse for alle grader og arter av hørselstap. Mennesker med hørselhemming deles i to hovedgrupper; døve og tunghørte.

Håndlist

Lister som er montert langs trapp, rampe eller vegg for å gi støtte og sikkerhet. Brukes også som ledelinje.

Håndteringsevne

Håndtering er relatert til aktiviteter som å bære, flytte og håndtere gjenstander. Det innbefatter handlinger der det brukes bein, føtter, armer, hender; rekke, løfte, legge ned, dra, skyve, sparke, gripe, slippe, snu, kaste og ta imot.

Inngangsparti

Adkomstområde fra vei/fortau til inngangsdør.

J

 

K  

Kognitiv

Samlebegrep for intellekt, hukommelse, språk, leseevne.

Kognitive evner

Evne til å forstå, integrere og behandle informasjon. Innbefatter evne til abstraksjon og organisering av ideer og tidsplanlegging.

Kognitiv svikt

Vanskeligheter med oppmerksomhet og konsentrasjon, hukommelse, bearbeiding av sanseinntrykk, forstå språk og kommunikasjon, planlegge og utføre handlinger, tenke raskt og komplisert og endringer i atferd og personlighet. Kognitiv svikt er en skjult funksjonshemming.

Kognitive vansker

Det samme som 'kognitiv svikt'.

Kontaktallergi

Allergi som utløses ved overflatekontakt.

Kontrastmerking

Merking av f.eks nivåforskjeller, viktige installasjoner, manøvrerings-panel o.l ved hjelp av kontrast i farge eller materiale. Kan f.eks. gjelde merking av trappeneser, fortauskanter m.m.

Kvitteringslys

Lyssignal som angir at en bestemt funksjon er virksom (f.eks. ved tilkalling av heis).

Ledegjerde

Gjerde som visuelt og fysisk hjelper til å angi retning og lede gående og kjørende i riktig retning.

Ledelinje

Markert linje (f.eks. annen farge, materiale og/eller overflate) i gulv, på veg eller langs vegg og som kan angi retning eller varsel om fare.

Livsløpsbolig

En bolig med trinnfri atkomst og viktigste rom på inngangsplanet, dvs.

kjøkken, oppholdsrom, bad/toalett og en sovemulighet.

Livsløpsstandard

Standard definert av Husbanken for å sikre god tilgjengelighet i og rundt bolig. Legges bl.a. til grunn for husbankfinansiering av livsløpsboliger. (er for tiden under revisjon)

Lydfyr

Teknisk hjelpemiddel som gir lyd for å angi retning til areal/sted.

Løfteplattform

Plate med plass for rullestol montert på en løfteinnretning for å utjevne større nivåsprang.

Manøverknapper

Det samme som 'betjeningsknapper'.

Manøvreringsareal

Areal for manøvrering av rullestoler slik at det blir mulig å betjene funksjoner, f.eks. areal som er nødvendig for å åpne dører.

Markering

Merking av f eks nivåforskjeller, viktige installasjoner, manøvreringspanel o.l ved hjelp av piktogram, farge, kontrast, endret overflate.

Medvirkning

Innebærer at grupper eller personer som har interesser i eller er berørt av beslutninger får anledning til å følge beslutningsprosessene og fremføre sine synspunkter. Medvirkning brukes om prosesser hvor det deltar flere personer eller grupper med ulike interesser, f eks utarbeidelse av kommunale planer.

Miljøhemmet

Omfatter personer som har overfølsomhet for luft og materialer, f.eks. astmatikere, allergikere og personer med andre former for nedsatt immunforsvar.

Minstestandard

Standard (definert av Husbanken) med funksjonskrav som skal sikre alminnelig god boligkvalitet for vanlige 2-, 3- og 4-roms boliger slik at boligene er tilfredsstillende for det antall personer de er planlagte for og er generelt brukbare over tid. Husbankens minstestandard er ikke lenger normativ for Husbanken.

Motorikk

Fellesbetegnelse for alle typer bevegelsesfunksjoner.

Multifunksjonshemming

Når en person har flere typer funksjonshemming; f.eks. både svekket syn og nedsatt gangfunksjon.

Nedsatt funksjonsevne

Det samme som 'funksjonsnedsettelse'.

Nivåforskjeller

Små nivåsprang, f.eks. terskler og kantstein.

Nivåmerking

Det samme som 'kontrastmerking'.

Nivåsprang

Høydeforskjell mellom to horisontale nivåer. (Kan utliknes f.eks. ved hjelp av en rampe.)

Nå-og rekkehøyde

Angir betjeningshøyde ved plassering av utstyr, bygningsdeler, installasjoner, betjeningstablåer og innredning.

Omsorgsstandard

Livsløpsstandard med areal for hjelper på bad, toalett og soverom.

Orienteringshemmet

En person som har vansker med å orientere seg i det fysiske miljø når dette ikke er tilrettelagt (f.eks. ved hjelp av lys, farge, kontraster og materialbruk, akustikk eller skilting). Nedsatt orienteringsevne kan skyldes sansetap (f.eks. synshemming, hørselshemming), utviklingshemming eller former for lesevansker.

Publikumsbygg

Byggverk som er åpent for publikum.

Q  

Rampe

Trinnfri forbindelse mellom to horisontale plan. (For å kunne benyttes av rullestol stilles krav til bredde, stigning, repos mv.)

Redusert funksjonsevne

Det samme som 'funksjonsnedsettelse'.

Rekkehøyde

Hvor langt (opp og ned) man rekker i vertikalplanet, f.eks. når man sitter i en rullestol. Relevant i forhold til betjening av utstyr, bygningsdeler, installasjoner og innredning.

Relieffskrift

Skrifttegn som er opphøyd fra grunnflaten.

Repos

Horisontalt plan i et trappeløp. Repos brukes ofte i forbindelse med endring av retning.

Rullator

Teknisk hjelpemiddel utformet som en ramme med hjul til støtte ved redusert gangfunksjon, jf. 'gåstol'.

Rullestol

Mobilt fremkomstmiddel for bevegelseshemmet. Dimensjoneringsfaktor for planløsninger for rom, byggverk, anlegg og uteområder.

Rullestolsymbolet

Det samme som 'tilgjengelighetssymbolet'.

Sensorisk

Samlebegrep for syn, hørsel, smak, lukt, balanse.

Servicehund

Fellesbetegnelse for førerhund, høre- og hentehund.

Sikthøyde

Øyehøyde for en person. (Har betydning for plassering av utstyr, bygningsdeler, installasjoner og innredning.)

Sklisikker

Friksjonsegenskap ved overflaten til gulv som reduserer faren for at person skal skli. Oppnås gjerne ved å øke overflatens friksjonsegenskaper.

Smalheis

Personheis som tilpasses bredde i eksisterende trapperom.

Smarthus

Bolig hvor det anvendes smarthusteknologi. Se dette.

Smarthusteknologi

Smarthusteknologi er en samlebetegnelse for informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT), anvendt i boliger, der de ulike komponentene kommuniserer med hverandre via et lokalt nettverk. Teknologien kan brukes til å overvåke, varsle og utføre handlinger etter valgte kriterier. Teknologien kan blant annet styre lys, varme, dører og andre deler av huset gjennom digitale eller mekaniske enheter og gjøre boligene mindre energikrevende, sikre mot brann og fuktskader og gi beboerne større trygghet og selvstendighet.

Snusirkel

Område innenfor en sirkel som gjør det mulig for en rullestol å snu 360o.

Stigningsforhold

Stigningen på veg, atkomst, rampe o.l. som et forholdstall mellom vertikal høyde og lengde (1:20; dvs. 1 m. vertikal stigning for hver 20 m lengde av veg, rampe, o.l.).

Stigningsgrad

Stigningen på veg, atkomst, rampe o.l. målt i prosent.

Støttehåndtak

Håndtak montert på horisontal/vertikal flate til støtte for person med funksjonsnedsettelse.

Svingareal

Et gitt areal som angir bredder (og forholdet mellom disse) som er nødvendig for at rullestol skal kunne svinge rundt et hjørne der det er omsluttende vegger.

Syn

Oppfatningen av nærvær av lys og form, kontur og farge på visuelle stimuli.

Synshemmet

Alle typer synstap fra svaksynthet til total blindhet.

Taktil

Følbart.

Taktil merking

Følbare overflater og tegn utført i relieff, forskjellig materialbruk o.l.

Teleslynge

Hjelpemiddel for en høreapparatbruker. Når teleslynge er installert vil høreapparatet produsere en lyd som har tilnærmet like høy kvalitet som lyden ved talemikrofonen eller senderstudio. Akustiske forstyrrelser som etterklangstid, ekko og bakgrunnsstøy unngås.

Terskelfritt

Areal der det er benyttet dører uten terskler.

Tilgjengelighet

Egenskap ved den fysiske utforming av bygninger, transportmidler, utemiljø som sikrer mennesker med funksjonsnedsettelser atkomst og bruk ved egen hjelp.

Tilgjengelighetsgrad

Grad av tilgjengelighet i forhold til en norm.

Tilgjengelighetssymbolet

Internasjonalt symbol som gir informasjon om at atkomst, parkeringsplass, heis, toalett, mv. er tilgjengelig og brukbart for rullestolbrukere. Symbolet brukes i noen tilfeller for å markere tilgjengelighet og brukbarhet for flere grupper funksjonshemmede.

Tilpasning

Tiltak for å sikre at eksisterende produkter, byggverk, eller uteområde egner seg for brukers funksjonsnivå.

Tilrettelegging

Tiltak for å sikre et gitt funksjonsnivå.

Trappeheis

Løfteplate eller sete montert på skinner i eksisterende trapp som løfteforbindelse mellom to eller flere plan.

Trapperepos

Repos i trapp.

Trinnfritt

Angir at atkomstvei eller plan i bygning er uten nivåforskjeller/nivå-sprang.

Tunghørthet

Hørselstap av moderat karakter som ikke utelukker taleoppfattelse og talekontroll via hørselen, men hindrer det i ulik grad. Avhjelpes vanligvis med høreapparat og ev. andre hørselshjelpemidler.

Tverrfall

Kjørebanens/fortauets helning på tvers av kjøreretningen/gangretningen. Kan være ensidig eller tosidig (takfall).

Universell utforming

Utforming av produkter, byggverk og uteområder slik at de kan brukes av alle mennesker på en likestilt måte så langt det er mulig uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler.

Vis

Høyde på kantstein som vises over bakken.

W  

X  

Y  

Z  

Æ  

Ø  

Å   

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Æ Ø Å

Begrepshåndboken er utviklet av Direktoratet for byggkvalitet i samarbeid med Husbanken. 

Kontaktpersoner:

Relaterte artikler