Åpningskraft i inngangspartier

I alle tilfeller hvor åpningskraften er mindre enn 30 Newton er kravet til åpningskraft oppfylt, også for bygninger som er oppført etter TEK97.

Sist endret 13.07.2018

Byggteknisk forskrift fra 1997 (TEK97) ga prosjekterende stor frihet til å bestemme løsninger, men under et ansvar om kontroll av løsninger. I motsetning til TEK10, ga ikke forskriften preaksepterte ytelser, men anbefalinger som angir et nivå som vil være innenfor funksjonskravet.

I den fjerde utgaven av TEK97 (kom i 2007) § 10-21 sier følgende om inngangsparti:

"Atkomst fra kjørbar vei til hovedinngang skal være lett å finne, lett å bruke, være uten hindre og tilrettelagt for orienterings- og bevegelseshemmede for:
- boligbygning med felles inngang til flere enn 4 boliger[...]"

Veiledningsteksten til bestemmelsen gir en anbefaling om at "Manuell åpning bør kunne skje med minst mulig kraft, maksimum 20 Newton (2,0 kg)."

Siden nivået på 20 Newton er en anbefaling kan det ikke kreves at dører i alle prosjekt oppfyller dette kravet. Alle dører må likevel oppfylle kravet om at ankomsten må være «lett å bruke». Der det er valgt en løsning med dører som krever høyere åpningskraft enn anbefalingen må løsningen kunne dokumenteres.

Tilsvarende krav i TEK17 er at døren skal ha en åpningskraft som ikke er større enn 30 Newton. Endringen fra anbefalingen i TEK97 skyldes ikke at kravet er lempet, men gjenspeiler det vi har av tilgjengelig kunnskap om hva som er «lett å bruke».

I alle tilfeller hvor åpningskraften er mindre enn 30 Newton er kravet til åpningskraft oppfylt, også for bygninger som er oppført etter TEK97.

Kunnskapen vi har per i dag om nødvendig kraft for å åpne dør fra sittende stilling gir en klar indikasjon om at en kraft noe særlig over 30 Newton ikke oppfyller funksjonskravet. Dersom noen bygger dører med behov for åpningskraft på mer enn rundt 30 Newton må de ha solid dokumentasjon på at forskriftskravet er oppfylt.

Direktoratet for byggkvalitet har ikke kjennskap til dokumenterte forsøk eller lignende som tilsier at en dør som trenger en åpningskraft særlig over 30 Newton er lett å bruke.