Har kommunen fått ein digital byggjesøknad?

Om kommunen har spørsmål om digitale søknader, kan du sjå etter svar her.

Sist endret 20.02.2023

Om mottaket av digitale byggjesøknader

Vanlege feil og manglar

Våre anbefalingar for god praksis

Namngjeving av varslingstekstar

Ansvarleg søkjar kan ha mange byggjesøknader gåande samtidig. Om kommunen sender e-postar og dokument utan å inkludere detaljar om kva det gjeld, må ansvarleg søkjar bruke mykje tid på å finne ut kven som skal handtere saka. I tillegg kan ein gå glipp av viktige dokument.

Når ansvarleg søkjar mottar et dokument i Altinn, vil det samtidig gå eit automatisk varsel på anten SMS eller e-post. Denne varslingsteksten kan standardiseres av avsender (kommunen) i FIKS Forvaltning. Vi anbefaler at kommunen brukar følgjande referansar for meldingar som sendes via KS FIKS:

  • Prosjektnamnet til tiltaket
  • Prosjektnummer for tiltaket
  • Gards- og bruksnummer for tiltaket
  • Kontaktperson hos ansvarleg søkjar
  • Organisasjonsnummeret til ansvarleg søkjar
  • Namnet på dokumentet som blir sendt

Om digitale byggjesøknader

Sjølvbetente løysingar for byggjesøknader er gjort moglege gjennom prosjektet Fellestjenester BYGG.

Alle digitale byggjesøknader kjem til kommunane i same format og utsjånad, uavhengig av kva søknadssystem som er valt.

Peker.svg Har du flere spørsmål?

Kontakt oss på e-post: [email protected]